19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Najnowsze badania pokazuj¿, ¿e metodologie wykorzystuj¿ce 1. i 2. prawo termodynamiki razem daj¿ lepsze wyniki w okre¿laniu optymalnych punktów pracy dla procesów reaktywnych, w których obserwowany jest znaczny wzrost wydajno¿ci, a tak¿e oszcz¿dno¿ci energii. Chociä zaproponowano ró¿ne metody analizy, w dziedzinie systemów neutralizacji zrobiono jeszcze bardzo niewiele, przede wszystkim ze wzgl¿du na du¿¿ z¿o¿ono¿¿ tych procesów. Jednak¿e procedura oparta na koncepcji bezpo¿redniej minimalizacji entropii wykazäa zadowalaj¿ce wyniki w okre¿laniu takich punktów dziäania. Metodologia ta opieräa…mehr

Produktbeschreibung
Najnowsze badania pokazuj¿, ¿e metodologie wykorzystuj¿ce 1. i 2. prawo termodynamiki razem daj¿ lepsze wyniki w okre¿laniu optymalnych punktów pracy dla procesów reaktywnych, w których obserwowany jest znaczny wzrost wydajno¿ci, a tak¿e oszcz¿dno¿ci energii. Chociä zaproponowano ró¿ne metody analizy, w dziedzinie systemów neutralizacji zrobiono jeszcze bardzo niewiele, przede wszystkim ze wzgl¿du na du¿¿ z¿o¿ono¿¿ tych procesów. Jednak¿e procedura oparta na koncepcji bezpo¿redniej minimalizacji entropii wykazäa zadowalaj¿ce wyniki w okre¿laniu takich punktów dziäania. Metodologia ta opieräa si¿ przede wszystkim na równowadze mas i entropii, a tak¿e na równowadze entropii, z uwzgl¿dnieniem zale¿no¿ci kinetycznych zachodz¿cych reakcji chemicznych pomi¿dzy innymi zale¿no¿ciami termodynamicznymi. Uzyskane wyniki okazäy si¿ by¿ ¿atwe do zrozumienia i zastosowania.
Autorenporträt
Maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Paraíba. Especialista en pericia criminal y ciencias forenses de la Universidad Regional de Cariri. Graduado en Ingeniería Química en la Universidad Federal de Campina Grande.