45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W organizacjach biznesowych, edukacyjnych i innych, cz¿onkowie zespo¿ów cz¿sto ¿¿cz¿ si¿ ze sob¿ w nieformalnych grupach w celu zaspokojenia pewnych potrzeb (Accel-Team, 2006). Do takich potrzeb nale¿y umiej¿tno¿¿ nawi¿zywania kontaktów z innymi, którzy dziel¿ si¿ ¿wiatopogl¿dami, opiniami lub przekonaniami. Kiedy analiza sieci spo¿ecznych (SNA) lub mapowanie koncepcji jest wykorzystywane do badania interakcji mi¿dzyludzkich w instytucjach szkolnictwa wy¿szego, administratorzy mog¿ dowiedzie¿ si¿ o nieformalnych relacjach mi¿dzy lud¿mi w ich wydziäach oraz o tym, jak relacje te wp¿ywaj¿ na…mehr

Produktbeschreibung
W organizacjach biznesowych, edukacyjnych i innych, cz¿onkowie zespo¿ów cz¿sto ¿¿cz¿ si¿ ze sob¿ w nieformalnych grupach w celu zaspokojenia pewnych potrzeb (Accel-Team, 2006). Do takich potrzeb nale¿y umiej¿tno¿¿ nawi¿zywania kontaktów z innymi, którzy dziel¿ si¿ ¿wiatopogl¿dami, opiniami lub przekonaniami. Kiedy analiza sieci spo¿ecznych (SNA) lub mapowanie koncepcji jest wykorzystywane do badania interakcji mi¿dzyludzkich w instytucjach szkolnictwa wy¿szego, administratorzy mog¿ dowiedzie¿ si¿ o nieformalnych relacjach mi¿dzy lud¿mi w ich wydziäach oraz o tym, jak relacje te wp¿ywaj¿ na przep¿yw pracy i obs¿ug¿ klienta. Dla celów tego badania "przekonania" mog¿ by¿ zdefiniowane jako zaufanie, wiara lub zaufanie. "Obs¿uga klienta" mo¿e by¿ zdefiniowana jako obs¿uga studentów, wydziäów i innych pracowników. Celem tego badania by¿a ocena, czy postrzegane przekonania wp¿ywaj¿ na jako¿¿ us¿ug w publicznych instytucjach szkolnictwa wy¿szego (IHE). Wyniki badania wskazuj¿, ¿e o ile postrzegane przekonania maj¿ wp¿yw na towarzysko¿¿ w IHE, o tyle bardziej ukierunkowany projekt jako¿ciowy, obejmuj¿cy obserwacje i wywiady, mo¿e dostarczy¿ bardziej szczegó¿owych informacji na temat charakteru sieci miejsc pracy i wp¿ywu postrzeganych przekonä na ich powstawanie.
Autorenporträt
El Dr. Robinson-Neal se publica en Essays in Education, Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet, International Electronic Journal for Leadership in Learning, Exceptional Parent y International Journal of Multicultural Education, y escribe sobre temas relacionados con la educación superior, las redes sociales, la fe y la justicia social.