18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ry¿ jest jedn¿ z najwäniejszych komercyjnych upraw zbó¿, które mog¿ by¿ produkowane w North Gondar. Jednak¿e jego produkcja jest kwestionowana przez niskie plony, g¿ównie z powodu braku odpowiednich praktyk agronomicznych i zalece¿. Zastosowanie odpowiedniej dawki nasion i rozmieszczenia rz¿dów ma najwi¿kszy wp¿yw na wydajno¿¿ ry¿u. Dlatego te¿ przeprowadzono do¿wiadczenie polowe maj¿ce na celu zbadanie wp¿ywu dawki wysiewu i rozmieszczenia rz¿dów na plon ziarna i sk¿adniki plonu ry¿u wy¿ynnego. Wyniki badä wykazäy, ¿e dawka wysiewu i rozstaw rz¿dów zwi¿ksza plon ziarna ry¿u, wp¿ywaj¿c…mehr

Produktbeschreibung
Ry¿ jest jedn¿ z najwäniejszych komercyjnych upraw zbó¿, które mog¿ by¿ produkowane w North Gondar. Jednak¿e jego produkcja jest kwestionowana przez niskie plony, g¿ównie z powodu braku odpowiednich praktyk agronomicznych i zalece¿. Zastosowanie odpowiedniej dawki nasion i rozmieszczenia rz¿dów ma najwi¿kszy wp¿yw na wydajno¿¿ ry¿u. Dlatego te¿ przeprowadzono do¿wiadczenie polowe maj¿ce na celu zbadanie wp¿ywu dawki wysiewu i rozmieszczenia rz¿dów na plon ziarna i sk¿adniki plonu ry¿u wy¿ynnego. Wyniki badä wykazäy, ¿e dawka wysiewu i rozstaw rz¿dów zwi¿ksza plon ziarna ry¿u, wp¿ywaj¿c pozytywnie na istotne sk¿adniki plonu ry¿u. Wyniki analizy ekonomicznej wykazäy, ¿e maksymaln¿ korzy¿¿ netto uzyskano przy dawce wysiewu 80 kg ha -1 i rozstawie rz¿dów 20 cm. W zwi¿zku z tym wykorzystanie 80 kg ha-1 i 20 cm jest obiecuj¿ce dla produkcji odmian ry¿u wy¿ynnego w warunkach deszczowych w rejonie Metema i podobnych warunkach agroekologicznych.
Autorenporträt
El Sr. Endalkachew Aklilu ha sido investigador asistente II en la dirección de investigación de cultivos en el Centro de Investigación Agrícola de Gondar. Actualmente, trabaja como criador y coordina el Programa de Mejora de Pulso y Aceite en el Centro. Ha realizado actividades de investigación que incluyen la mejora, la agronomía y temas relacionados.