18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka, któr¿ czytelnik ma w r¿ku, ma na celu zaprezentowanie wk¿adu dziää zwi¿zanych z zabaw¿ w zdobywanie wiedzy we wczesnym dzieci¿stwie, z uwzgl¿dnieniem problemów, które wi¿¿¿ si¿ z integraln¿ formacj¿ dziecka w procesie nauczania i uczenia si¿. Jak równie¿ proponowanie zabawnych alternatyw do pracy z dzie¿mi podczas zaj¿¿ w sposób kreatywny i przyjemny, co sprawia, ¿e ucze¿ rozwija si¿ w sposób spontaniczny i integralny. Wiedz¿c, ¿e zabawa powinna by¿ cz¿¿ci¿ rutyny w klasie, poniewä we Wczesnej Edukacji istnieje potrzeba zaproponowania zabawnego podej¿cia w planowaniu zaj¿¿, aby…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka, któr¿ czytelnik ma w r¿ku, ma na celu zaprezentowanie wk¿adu dziää zwi¿zanych z zabaw¿ w zdobywanie wiedzy we wczesnym dzieci¿stwie, z uwzgl¿dnieniem problemów, które wi¿¿¿ si¿ z integraln¿ formacj¿ dziecka w procesie nauczania i uczenia si¿. Jak równie¿ proponowanie zabawnych alternatyw do pracy z dzie¿mi podczas zaj¿¿ w sposób kreatywny i przyjemny, co sprawia, ¿e ucze¿ rozwija si¿ w sposób spontaniczny i integralny. Wiedz¿c, ¿e zabawa powinna by¿ cz¿¿ci¿ rutyny w klasie, poniewä we Wczesnej Edukacji istnieje potrzeba zaproponowania zabawnego podej¿cia w planowaniu zaj¿¿, aby pracowä z ró¿nymi osiami w sposobie, w jaki dzieci badaj¿ umiej¿tno¿ci dziecka, a tak¿e zaoferowania lepszych dotacji w rozwoju umiej¿tno¿ci i zdolno¿ci do nauki we Wczesnej Edukacji. W tej perspektywie ma ona na celu zastanowienie si¿ nad znaczeniem, jakie dziäania zwi¿zane z zabaw¿ maj¿ dla dzieci. Istotne jest, aby czynno¿ci zwi¿zane z zabaw¿ by¿y (ponownie) znane przez wychowawców jako zasoby stymuluj¿ce wiedz¿, które u¿atwiaj¿ uczenie si¿ we wszystkich aspektach.
Autorenporträt
Ana Célia Carvalho Ferreira, hoogleraar, is afgestudeerd in filosofie en pedagogie aan de Universidade Federal do Piauí. Postdoctoraal in de Psychologie van het Onderwijs en Afrodescendant Cultuur en Braziliaans Onderwijs. Master in de Filosofie/UFPI. Onderzoeker bij de Nucleus van Onderzoek in Onderwijs en Pragmatisme en de Nucleus van Onderzoek in Neurowetenschappen en Onderwijs/UFPI.