27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W badaniu przeanalizowano opinie nauczycieli opieku¿czych na temat ich przygotowania do uczenia si¿ strategii zaangäowania rodziców oraz tego, jakie do¿wiadczenia zwi¿zane z zaangäowaniem rodziców powinny zapewni¿ programy ksztäcenia nauczycieli. W tym badaniu wykorzystano wiele ¿róde¿ danych. Nauczyciele w placówkach opieku¿czych wskazali, ¿e programy ksztäcenia nauczycieli w przedszkolach mog¿ lepiej przygotowywä nauczycieli w placówkach opieku¿czo-wychowawczych do skutecznego radzenia sobie z rodzicami poprzez liczne wyk¿ady na innych kursach lub oferowanie specjalnych kursów, seminariów i…mehr

Produktbeschreibung
W badaniu przeanalizowano opinie nauczycieli opieku¿czych na temat ich przygotowania do uczenia si¿ strategii zaangäowania rodziców oraz tego, jakie do¿wiadczenia zwi¿zane z zaangäowaniem rodziców powinny zapewni¿ programy ksztäcenia nauczycieli. W tym badaniu wykorzystano wiele ¿róde¿ danych. Nauczyciele w placówkach opieku¿czych wskazali, ¿e programy ksztäcenia nauczycieli w przedszkolach mog¿ lepiej przygotowywä nauczycieli w placówkach opieku¿czo-wychowawczych do skutecznego radzenia sobie z rodzicami poprzez liczne wyk¿ady na innych kursach lub oferowanie specjalnych kursów, seminariów i warsztatów z udziäem rodziców w ramach programu ksztäcenia nauczycieli. Nic dziwnego, ¿e osoby przygotowuj¿ce si¿ do zawodu nauczyciela uwääy si¿ za bardziej przygotowanych do wdräania strategii zaangäowania rodziców ni¿ inne grupy. Spo¿ród sze¿ciu respondentów czterech nauczycieli zatrudnionych w szkole sugerowäo, ¿e pomocne by¿oby zorganizowanie zaj¿¿ lekcyjnych po¿wi¿conych zaangäowaniu rodziców. Czterech z pracuj¿cych nauczycieli odpowiedziäo, ¿e nauczanie przez uczniów pomog¿o im bardziej w zakresie zaangäowania rodziców w takie obszary, jak uczenie si¿ ró¿nych sposobów angäowania rodziców, pomaganie rodzicom w klasie i prowadzenie konferencji z rodzicami.
Autorenporträt
Aslihan Unal es profesora asistente de educación primaria, imparte cursos de pregrado y posgrado para la Facultad de Educación de la Universidad Usak, Turquía. La Dra. Unal obtuvo su doctorado en Educación Primaria. de la Universidad Estatal de Florida. Sus áreas de investigación son la participación de los padres, la tecnología educativa y la gestión del aula.