27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Artyku¿ analizuje dobrobyt ludno¿ci wiejskiej i tubylczej w regionie Junín (Peru) i omawia sposoby poprawy warunków ich ¿ycia. Lepsze dane dotycz¿ce ich ¿ycia s¿ niezb¿dne do tworzenia bardziej skutecznych polityk, które prowadz¿ do bardziej kompleksowych, kulturowo odpowiednich us¿ug zdrowotnych i ¿ywieniowych. Ws¿uchiwanie si¿ w potrzeby tych ludzi i odpowiadanie na ich priorytety i pomys¿y jest kluczow¿ cz¿¿ci¿ tych badä. Niniejszy dokument jest wezwaniem do dziäania dla decydentów, aby wspierä ludno¿¿ wiejsk¿ i tubylcz¿ na cäym ¿wiecie, aby osi¿gn¿¿ sprawiedliwo¿¿ i zapewni¿ im dobrobyt.…mehr

Produktbeschreibung
Artyku¿ analizuje dobrobyt ludno¿ci wiejskiej i tubylczej w regionie Junín (Peru) i omawia sposoby poprawy warunków ich ¿ycia. Lepsze dane dotycz¿ce ich ¿ycia s¿ niezb¿dne do tworzenia bardziej skutecznych polityk, które prowadz¿ do bardziej kompleksowych, kulturowo odpowiednich us¿ug zdrowotnych i ¿ywieniowych. Ws¿uchiwanie si¿ w potrzeby tych ludzi i odpowiadanie na ich priorytety i pomys¿y jest kluczow¿ cz¿¿ci¿ tych badä. Niniejszy dokument jest wezwaniem do dziäania dla decydentów, aby wspierä ludno¿¿ wiejsk¿ i tubylcz¿ na cäym ¿wiecie, aby osi¿gn¿¿ sprawiedliwo¿¿ i zapewni¿ im dobrobyt. Artyku¿ bada strategie poprawy dobrobytu colonos, zdefiniowanych jako migranci z Andów oraz spo¿eczno¿ci rdzennych w departamencie San Martin de Pangoa (Junín). Obie grupy s¿ producentami kakao i zostäy poddane analizie, poniewä s¿ to zaniedbane segmenty spo¿ecze¿stwa, ¿yj¿ce w skrajnym ubóstwie i warunkach dyskryminacji. Ponadto, celem badä jest zrozumienie, czy legalna produkcja li¿ci koki mog¿aby przezwyci¿¿y¿ ubóstwo i przeanalizowä jej wykorzystanie w obu spo¿eczno¿ciach.
Autorenporträt
Arturo Turillazzi es un joven profesional interesado en la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios de las poblaciones rurales e indígenas. Gracias a su licenciatura en Ciencias Gastronómicas en la Universidad de Pollenzo, adquirió un enfoque holístico del mundo de la alimentación, que luego reforzó en el programa de Máster en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano.