26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

"Ubogie gospodarstwa domowe chc¿ oszcz¿dzä... ale nie jest to ¿atwe",. Je¿li jednak przyjmiemy szersz¿ definicj¿, oszcz¿dzanie jest sposobem na zabezpieczenie przysz¿ej konsumpcji w dowolnym momencie i ubogie gospodarstwa domowe mog¿ oszcz¿dzä. Oszcz¿dzanie definiuje si¿ jako dziäanie polegaj¿ce na odk¿adaniu cz¿¿ci bie¿¿cych dochodów w celu ich pó¿niejszego skonsumowania lub zainwestowania.Zasoby zgromadzone w formie kapitäu i dost¿pne dla bie¿¿cych i przysz¿ych inwestycji s¿ podstaw¿ wzrostu gospodarczego. Oszcz¿dzanie jest jednym z najlepszych mechanizmów akumulacji kapitäu. Oszcz¿dno¿ci…mehr

Produktbeschreibung
"Ubogie gospodarstwa domowe chc¿ oszcz¿dzä... ale nie jest to ¿atwe",. Je¿li jednak przyjmiemy szersz¿ definicj¿, oszcz¿dzanie jest sposobem na zabezpieczenie przysz¿ej konsumpcji w dowolnym momencie i ubogie gospodarstwa domowe mog¿ oszcz¿dzä. Oszcz¿dzanie definiuje si¿ jako dziäanie polegaj¿ce na odk¿adaniu cz¿¿ci bie¿¿cych dochodów w celu ich pó¿niejszego skonsumowania lub zainwestowania.Zasoby zgromadzone w formie kapitäu i dost¿pne dla bie¿¿cych i przysz¿ych inwestycji s¿ podstaw¿ wzrostu gospodarczego. Oszcz¿dzanie jest jednym z najlepszych mechanizmów akumulacji kapitäu. Oszcz¿dno¿ci gospodarstw domowych s¿ wänym czynnikiem wzrostu gospodarczego kraju. W Etiopii ludno¿¿ wiejska jest bardzo potrzebna dla rozwoju gospodarczego. Zachowania oszcz¿dno¿ciowe nale¿y wpajä mäym dzieciom ä do doros¿o¿ci. Kultura oszcz¿dzania, która jest wcze¿nie wpajana dzieciom, mo¿e dä wiele korzy¿ci, uksztätowä oszcz¿dne charaktery, dyscyplin¿ w wydawaniu pieni¿dzy i przygotowä na przysz¿o¿¿.
Autorenporträt
O autor nasceu na cidade de Agemsa, Horro Guduru Wellaga Zone, Região de Oromia. Formou-se em Economia pelo Departamento de Economia da Universidade de Wollega em 2017 e em Economia do Desenvolvimento pela mesma Universidade em 2020. Desde 25 de março de 2017 ele trabalha no ensino e pesquisa na Universidade de Rift Valley.