18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ustawa z dnia 20 stycznia 1994 r. o le¿nictwie i dzikiej faunie i florze nadäa tempo le¿nictwu wspólnotowemu (CF) w Kamerunie. W regionach równikowych i nizinnych las wspólnotowy miä na celu pozyskanie cz¿¿ci nietrwäej cz¿¿ci lasu do eksploatacji, natomiast na wy¿ynie zachodniej - g¿ównie do celów ochronnych. Uzyskanie cz¿¿ci nietrwäej domeny pästwa dla celów eksploatacyjnych i generowania dochodów dla rozwoju gminy wymaga ogromnych nak¿adów finansowych. Do 2003 r. niektóre krajowe i mi¿dzynarodowe organizacje pozarz¿dowe udzieläy pomocy w celu u¿atwienia tego procesu. W zwi¿zku z tym w…mehr

Produktbeschreibung
Ustawa z dnia 20 stycznia 1994 r. o le¿nictwie i dzikiej faunie i florze nadäa tempo le¿nictwu wspólnotowemu (CF) w Kamerunie. W regionach równikowych i nizinnych las wspólnotowy miä na celu pozyskanie cz¿¿ci nietrwäej cz¿¿ci lasu do eksploatacji, natomiast na wy¿ynie zachodniej - g¿ównie do celów ochronnych. Uzyskanie cz¿¿ci nietrwäej domeny pästwa dla celów eksploatacyjnych i generowania dochodów dla rozwoju gminy wymaga ogromnych nak¿adów finansowych. Do 2003 r. niektóre krajowe i mi¿dzynarodowe organizacje pozarz¿dowe udzieläy pomocy w celu u¿atwienia tego procesu. W zwi¿zku z tym w niniejszym opracowaniu dokonano oceny postawy cz¿onków spo¿eczno¿ci w przyw¿aszczaniu sobie le¿nictwa komunalnego na Wy¿ynie Bamandzkiej, a uzyskane wyniki wskazuj¿ na du¿e przyw¿aszczenie lasu komunalnego na Wy¿ynie Bamandzkiej. Wynika to z indywidualnych i zbiorowych korzy¿ci, a tak¿e z wielu us¿ug ekosystemów pochodz¿cych z lasu; zaopatrzenia w wod¿ (80,5%), Prunus (70,7%) i pszczelarstwa (17,1%). Pomoc ze strony lokalnych i mi¿dzynarodowych organizacji pozarz¿dowych ma równie¿ zasadnicze znaczenie dla wywierania wp¿ywu na ludzi.
Autorenporträt
Nacida en 1972 en Akum, en el noroeste del Camerún, la autora asistió a la escuela primaria de Bamenda. Asistió a la Escuela Secundaria en Bamenda y luego se trasladó a la Escuela Secundaria en Bambili. En 1993 se matriculó en la Universidad de Dschang, donde estudió agronomía y se especializó en economía y sociología rural. También tiene una maestría en Desarrollo Rural