6,31 €
6,31 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar
0 °P sammeln
6,31 €
6,31 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Alle Infos zum eBook verschenken
0 °P sammeln
Als Download kaufen
6,31 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar
0 °P sammeln
Jetzt verschenken
6,31 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Alle Infos zum eBook verschenken
0 °P sammeln
  • Format: ePub

Cün sách này ch¿a d¿ng danh sách t¿ v¿ng g¿m 2.000 t¿ và c¿m t¿ ph¿ bi¿n nh¿t düc s¿p x¿p theo t¿n süt s¿ d¿ng trong h¿i thöi hàng ngày. Cün t¿ v¿ng này s¿ d¿ng quy t¿c 80/20, d¿m b¿o b¿n düc h¿c các t¿ và c¿u trúc câu trüc tiên, nh¿m giúp b¿n ti¿n b¿ nhanh chóng và duy trì d¿ng l¿c h¿c t¿p.
Ai nên mua cün sách này?
Cün sách này dành cho nh¿ng ngüi h¿c ti¿ng Hy L¿p ¿ trình d¿ m¿i b¿t d¿u và trung c¿p, t¿ thúc d¿y b¿n thân và s¿n sàng dành 15 d¿n 20 phút m¿i ngày d¿ h¿c t¿ v¿ng. C¿u trúc don gi¿n c¿a cün t¿ v¿ng này là k¿t qü c¿a vi¿c löi b¿ t¿t c¿ nh¿ng di¿u không c¿n thi¿t, nh¿ dó b¿n
…mehr

  • Geräte: eReader
  • mit Kopierschutz
  • eBook Hilfe
  • Größe: 0.33MB
  • FamilySharing(5)
Produktbeschreibung
Cün sách này ch¿a d¿ng danh sách t¿ v¿ng g¿m 2.000 t¿ và c¿m t¿ ph¿ bi¿n nh¿t düc s¿p x¿p theo t¿n süt s¿ d¿ng trong h¿i thöi hàng ngày. Cün t¿ v¿ng này s¿ d¿ng quy t¿c 80/20, d¿m b¿o b¿n düc h¿c các t¿ và c¿u trúc câu trüc tiên, nh¿m giúp b¿n ti¿n b¿ nhanh chóng và duy trì d¿ng l¿c h¿c t¿p.

Ai nên mua cün sách này?
Cün sách này dành cho nh¿ng ngüi h¿c ti¿ng Hy L¿p ¿ trình d¿ m¿i b¿t d¿u và trung c¿p, t¿ thúc d¿y b¿n thân và s¿n sàng dành 15 d¿n 20 phút m¿i ngày d¿ h¿c t¿ v¿ng. C¿u trúc don gi¿n c¿a cün t¿ v¿ng này là k¿t qü c¿a vi¿c löi b¿ t¿t c¿ nh¿ng di¿u không c¿n thi¿t, nh¿ dó b¿n ch¿ c¿n t¿p trung n¿ l¿c h¿c t¿p vào nh¿ng ph¿n giúp b¿n d¿t düc ti¿n b¿ l¿n nh¿t trong khöng th¿i gian ng¿n nh¿t. N¿u b¿n s¿n sàng dành ra 20 phút h¿c m¿i ngày, cün sách này r¿t có th¿ s¿ là m¿t khön d¿u tu t¿t nh¿t mà b¿n có th¿ th¿c hi¿n n¿u dang ¿ trình d¿ m¿i b¿t d¿u höc trung c¿p. B¿n s¿ th¿y kinh ng¿c trüc t¿c d¿ ti¿n b¿ ch¿ trong vài tün th¿c hành hàng ngày.

Ai không nên mua cün sách này?
N¿u b¿n là ngüi h¿c ti¿ng Hy L¿p ¿ trình d¿ cao c¿p, thì cün sách này không dành cho b¿n. Trong trüng h¿p này, vui lòng truy c¿p website c¿a chúng tôi höc tìm ki¿m cün t¿ v¿ng ti¿ng Hy L¿p c¿a chúng tôi có ch¿a nhi¿u t¿ v¿ng hon và düc nhóm theo các ch¿ d¿ lý tüng cho h¿c viên ¿ trình d¿ cao c¿p mün nâng cao nang l¿c ngôn ng¿ trong m¿t s¿ linh v¿c nh¿t d¿nh.
Ngoài ra, n¿u b¿n dang tìm ki¿m m¿t sách h¿c ti¿ng Hy L¿p bao g¿m t¿t c¿ trong m¿t d¿ hüng d¿n b¿n các büc h¿c ti¿ng Hy L¿p khác nhau, thì cün sách này có l¿ cung không ph¿i là d¿i tüng b¿n dang tìm ki¿m. Cün sách này ch¿ ch¿a t¿ v¿ng và chúng tôi mong d¿i ngüi mua s¿ tìm hi¿u các v¿n d¿ nhu ng¿ pháp và phát âm t¿ các ngün khác höc thông qua các khóa h¿c ngôn ng¿. Ði¿m m¿nh c¿a cün sách này là t¿p trung vào kh¿ nang nhanh chóng ti¿p thu các t¿ v¿ng c¿t lõi và do dó không có nh¿ng thông tin mà có th¿ nhi¿u ngüi mong d¿i nh¿n düc t¿ m¿t sách h¿c ngôn ng¿ thông thüng. Vui lòng luu ý di¿u này khi mua hàng.

Cách s¿ d¿ng cün sách này?
Cách lý tüng d¿ s¿ d¿ng cün sách này là dùng hàng ngày, ôn t¿p m¿t s¿ lüng trang nh¿t d¿nh ¿ m¿i büi h¿c. Cün sách này düc chia thành nhi¿u ph¿n, m¿i ph¿n g¿m 50 t¿ v¿ng, cho phép b¿n t¿ng büc ti¿n b¿ xuyên süt cün sách. Ví d¿, gi¿ s¿ b¿n hi¿n dang ôn t¿p t¿ v¿ng t¿ 101 d¿n 200. Khi b¿n dã n¿m v¿ng t¿ v¿ng t¿ 101 d¿n 150, b¿n có th¿ b¿t d¿u h¿c các t¿ v¿ng 201 d¿n 250, r¿i vào ngày ti¿p theo có th¿ b¿ qua t¿ v¿ng 101-150 và ti¿p t¿c ôn t¿p các t¿ v¿ng 151 d¿n 250. B¿ng cách này, b¿n s¿ t¿ng büc h¿c h¿t cün sách và các k¿ nang ngôn ng¿ c¿a b¿n s¿ nâng cao nhanh chóng sau m¿i trang b¿n n¿m v¿ng.


Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.