43,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
22 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

To, e kobiet jest ma o w nauce to powszechnie znany fakt. Próby wyja nienia niskiej reprezentacji kobiet na uniwersytetach cz sto odwo uj si do zdrowego rozs dku, co nie koniecznie idzie w parze z empiri , ci gle jest do ma o bada na ten temat. Ten projekt jest meta-analiz wybranych bada jako ciowych i ilo ciowych, które po pierwsze przedstawiaj udzia kobiet na uniwersytetach na poszczególnych etapach kariery, po drugie analizuj bariery osi gni cia sukcesu naukowego. W szczególno ci zbadane zosta o jak na karier wp ywa socjalizacja kobiet, stereotypy, role rodzajowe, macierzy stwo i mentorzy.…mehr

Produktbeschreibung
To, e kobiet jest ma o w nauce to powszechnie znany fakt. Próby wyja nienia niskiej reprezentacji kobiet na uniwersytetach cz sto odwo uj si do zdrowego rozs dku, co nie koniecznie idzie w parze z empiri , ci gle jest do ma o bada na ten temat. Ten projekt jest meta-analiz wybranych bada jako ciowych i ilo ciowych, które po pierwsze przedstawiaj udzia kobiet na uniwersytetach na poszczególnych etapach kariery, po drugie analizuj bariery osi gni cia sukcesu naukowego. W szczególno ci zbadane zosta o jak na karier wp ywa socjalizacja kobiet, stereotypy, role rodzajowe, macierzy stwo i mentorzy. Sam wiat nauki i zawód naukowca jest uznawany za m ski a ta praca nakre li, jaki dost p do tego wiata maj kobiety i czy s z niego wykluczane. Praca pozwoli lepiej zrozumie ograniczenia kobiet w osi gni ciu sukcesu naukowego.
Autorenporträt
Absolwentka AGH w Krakowie - kierunek zarz¿dzanie i marketing oraz UW - kierunek socjologia. Interesuje si¿ zmian¿ spöeczn¿, zró¿nicowaniem spöecznym, ekonomi¿, funkcj¿ reklamy jak równie¿ zarz¿dzaniem zasobami ludzkimi.