39,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wewn¿trzne komórki odporno¿ciowe jako pierwsze reaguj¿ na pojawienie si¿ guza w organizmie. S¿ to pierwsze komórki uk¿adu odporno¿ciowego, które migruj¿ do miejsca powstania guza we wczesnym stadium jego powstawania. Cytokiny i czynniki wzrostu produkowane przez rosn¿cego guza mog¿ dostä si¿ nie tylko do krwiobiegu, ale tak¿e do jamy otrzewnej (brzusznej). Przyci¿gaj¿ one fagocyty i mog¿ przeksztäcä je morfologicznie i funkcjonalnie ä do przeprogramowania. Wiele uwagi po¿wi¿ca si¿ obecnie zwi¿zkom mi¿dzy wrodzonymi komórkami odporno¿ciowymi a guzem. Neutrofile i makrofagi s¿u¿¿ jako g¿ówne…mehr

Produktbeschreibung
Wewn¿trzne komórki odporno¿ciowe jako pierwsze reaguj¿ na pojawienie si¿ guza w organizmie. S¿ to pierwsze komórki uk¿adu odporno¿ciowego, które migruj¿ do miejsca powstania guza we wczesnym stadium jego powstawania. Cytokiny i czynniki wzrostu produkowane przez rosn¿cego guza mog¿ dostä si¿ nie tylko do krwiobiegu, ale tak¿e do jamy otrzewnej (brzusznej). Przyci¿gaj¿ one fagocyty i mog¿ przeksztäcä je morfologicznie i funkcjonalnie ä do przeprogramowania. Wiele uwagi po¿wi¿ca si¿ obecnie zwi¿zkom mi¿dzy wrodzonymi komórkami odporno¿ciowymi a guzem. Neutrofile i makrofagi s¿u¿¿ jako g¿ówne komórki efektorowe odpowiedzi zapalnej. Guz tworzy specyficzne t¿o metaboliczne w organizmie, wp¿ywaj¿c na wszystkie komórki, zw¿aszcza te najbardziej ruchliwe - neutrofile i makrofagi. Wp¿yw rosn¿cego guza na stan wrodzonych komórek odporno¿ciowych peryferyjnych wzgl¿dem guza, tj. znajduj¿cych si¿ w organach oddalonych od guza, pozostaje niezbadany. Ksi¿¿ka ta b¿dzie interesuj¿ca dla studentów biologii i medycyny z ró¿nych uniwersytetów.
Autorenporträt
N. V. Avkhacheva, Kandidaat Biologische Wetenschappen, medewerker van het Laboratorium voor Nieuwe Methoden in de Biologie van het Instituut voor Biologische Instrumentatie met Experimentele Productie van RAS, Geassocieerd Professor van Pushchino State University, Auteur natuurlijk "Stress en Mechanismen van Cellulaire Aanpassing".