50,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
25 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Procedury heurystyczne stanowi¿ grup¿ zasobów umys¿owych, które obejmuj¿ zasady, strategie, regu¿y i programy u¿atwiaj¿ce poszukiwanie rozwi¿zania problemów i maj¿ zastosowanie we wszystkich naukach. Jego zastosowanie na lekcjach matematyki prowadzi do procesu uczenia my¿lenia, wspieraj¿c rozwój my¿lenia uczniów. W niniejszej pracy przedstawiono prac¿, której g¿ównym celem jest analiza i opis rzeczywisto¿ci stosowania procedur heurystycznych na lekcjach matematyki przez nauczycieli i uczniów, na poziomie II cyklu ksztäcenia ponadgimnazjalnego. Rzeczywisto¿¿ opisywana jest nie tylko poprzez…mehr

Produktbeschreibung
Procedury heurystyczne stanowi¿ grup¿ zasobów umys¿owych, które obejmuj¿ zasady, strategie, regu¿y i programy u¿atwiaj¿ce poszukiwanie rozwi¿zania problemów i maj¿ zastosowanie we wszystkich naukach. Jego zastosowanie na lekcjach matematyki prowadzi do procesu uczenia my¿lenia, wspieraj¿c rozwój my¿lenia uczniów. W niniejszej pracy przedstawiono prac¿, której g¿ównym celem jest analiza i opis rzeczywisto¿ci stosowania procedur heurystycznych na lekcjach matematyki przez nauczycieli i uczniów, na poziomie II cyklu ksztäcenia ponadgimnazjalnego. Rzeczywisto¿¿ opisywana jest nie tylko poprzez obserwacj¿ pracy nauczyciela w klasie, ale tak¿e w programach nauczania, podr¿cznikach i wszystkich dziäaniach podejmowanych przez uczniów. Ostatnia cz¿¿¿ po¿wi¿cona jest prezentacji strategii dydaktycznej wypracowanej na podstawie opisanej rzeczywisto¿ci i opartej na perspektywie matematyka George'a Polya i jego näladowców, zweryfikowanej za pomoc¿ techniki kryterium ekspertów. Jeste¿my przekonani, ¿e praca ta b¿dzie cenn¿ pomoc¿ dla wychowawców i nauczycieli.
Autorenporträt
Docente de Didáctica de las Matemáticas y Práctica Pedagógica (desde 2000)en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Luanda. Profª Auxiliar. Doctorado en Ciencias Pedagógicas / Didáctica de las Matemáticas en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas -La Habana -Cuba.ORCID:0000-0002-7908-9057e ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-7