27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Owad jest uwäany za szkodnika, je¿li zagräa zasobom cenionym przez ludzi, w tym ludzkiemu zdrowiu. Ochron¿ zasobu przed szkodnikiem osi¿ga si¿ zazwyczaj poprzez zatrucie szkodnika toksycznym pestycydem, ale mo¿na j¿ równie¿ osi¿gn¿¿ poprzez manipulowanie jego zachowaniem. Manipulowanie zachowaniem szkodnika w celu ochrony zasobu nie jest nowym poj¿ciem. Praktyka chwytania w pu¿apki, tj. u¿ywania ofiarnego zasobu do ataku szkodnika w celu ochrony cennego zasobu, jest znana od wieków (70). Jednak w ci¿gu ostatnich oko¿o 30 lat, g¿ównie ze wzgl¿du na udoskonalenie technik analitycznych i…mehr

Produktbeschreibung
Owad jest uwäany za szkodnika, je¿li zagräa zasobom cenionym przez ludzi, w tym ludzkiemu zdrowiu. Ochron¿ zasobu przed szkodnikiem osi¿ga si¿ zazwyczaj poprzez zatrucie szkodnika toksycznym pestycydem, ale mo¿na j¿ równie¿ osi¿gn¿¿ poprzez manipulowanie jego zachowaniem. Manipulowanie zachowaniem szkodnika w celu ochrony zasobu nie jest nowym poj¿ciem. Praktyka chwytania w pu¿apki, tj. u¿ywania ofiarnego zasobu do ataku szkodnika w celu ochrony cennego zasobu, jest znana od wieków (70). Jednak w ci¿gu ostatnich oko¿o 30 lat, g¿ównie ze wzgl¿du na udoskonalenie technik analitycznych i zwi¿kszon¿ ch¿¿ zmniejszenia zale¿no¿ci od ¿rodków owadobójczych o szerokim spektrum dziäania, wzros¿o zainteresowanie manipulacj¿ behawioraln¿ w celu zwalczania szkodników. Praktycznie wszystkie metody zwalczania szkodników wi¿¿¿ si¿ z pewnymi zmianami w zachowaniu szkodników, zamierzonymi lub nie. W tym przegl¿dzie ograniczamy nasz¿ dyskusj¿ do przyk¿adów, w których ochrona przed szkodnikami jest osi¿gana poprzez celowe manipulowanie zachowaniem szkodników. Dla celów tego przegl¿du, manipulacja ta jest zdefiniowana jako u¿ycie bod¿ców, które albo stymuluj¿, albo hamuj¿ zachowanie i tym samym zmieniaj¿ jego wyraz.
Autorenporträt
Professor Magda Mahmoud Amin Sabbour. Studied at faculty of science department of Entomology, Faculty of Science, Cairo University. She works at National Research Centre, Agriculture and Biological science. pests and Plant Protection Department. Dr Sabbour has expert of Entomology, insect pathology, nano technology, Biological, microbial control.