27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta dotyczy wyzwä i mo¿liwo¿ci inwestowania dla mieszkäców miasta Sebeta. Obecnie kraje na cäym ¿wiecie intensyfikuj¿ dziäania inwestycyjne w krajach afrykäskich. Etiopia jest jednym z nich. Kraje rozwijaj¿ce si¿ potrzebuj¿ intensyfikacji dziää inwestycyjnych w celu zwi¿kszenia zatrudnienia i generowania dochodów. Pomimo pozytywnego wp¿ywu na zatrudnienie, inwestycje przynosz¿ równie¿ wyzwania dla spo¿eczno¿ci lokalnej. Ksi¿¿ka pokazäa, ¿e lokalne spo¿eczno¿ci straci¿y swoj¿ ziemi¿, która kiedy¿ s¿u¿y¿a do celów rolniczych i mieszkaniowych przy niewystarczaj¿cych rekompensatach …mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta dotyczy wyzwä i mo¿liwo¿ci inwestowania dla mieszkäców miasta Sebeta. Obecnie kraje na cäym ¿wiecie intensyfikuj¿ dziäania inwestycyjne w krajach afrykäskich. Etiopia jest jednym z nich. Kraje rozwijaj¿ce si¿ potrzebuj¿ intensyfikacji dziää inwestycyjnych w celu zwi¿kszenia zatrudnienia i generowania dochodów. Pomimo pozytywnego wp¿ywu na zatrudnienie, inwestycje przynosz¿ równie¿ wyzwania dla spo¿eczno¿ci lokalnej. Ksi¿¿ka pokazäa, ¿e lokalne spo¿eczno¿ci straci¿y swoj¿ ziemi¿, która kiedy¿ s¿u¿y¿a do celów rolniczych i mieszkaniowych przy niewystarczaj¿cych rekompensatach pieni¿¿nych, rzeki zostäy skäone odpadami uwalnianymi z firm, wyzyskiem si¿y roboczej, a liczba pracowników w kilku firmach by¿a niepe¿nosprawna i doprowadzi¿a do niestabilno¿ci w mie¿cie. Inwestycje przynios¿y równie¿ szereg mo¿liwo¿ci dla lokalnej ludno¿ci jako ¿ród¿o dochodów, umiej¿tno¿ci i transferu technologii. Lokalne spo¿eczno¿ci korzystäy z codziennej pracy, nieformalnego sektora samozatrudnienia, aby utrzymä si¿ na rynku pracy.
Autorenporträt
K. Lemu se unió a la Universidad de Addis Abeba y se graduó en antropología social en 2015 y trabajó en la Universidad de Bule Hora. En 2017, se unió a la Universidad de Hawassa para obtener su maestría en antropología social. Actualmente es profesor y jefe del departamento de antropología social de la Universidad de Bule Hora.