39,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ubóstwo ma wielki wp¿yw na przest¿pczo¿¿ w dystrykcie Emuhaya w zachodniej Kenii. Absolutne ubóstwo jest spowodowane brakiem zasobów niezb¿dnych do ¿ycia ludzi w spo¿eczno¿ciach. Ubóstwo jest spowodowane ogromn¿ nierówno¿ci¿ w dystrybucji zasobów w Abanyole Emuhaya, co prowadzi do powänych wyzwä gospodarczych i przest¿pczo¿ci. Oznacza to, ¿e znaczna relatywna bieda przyczyni¿a si¿ do bezrobocia, analfabetyzmu, poziomu wyksztäcenia, z¿ych inwestycji, braku maj¿tku, który spowodowä przest¿pstwa i dziäania przest¿pcze, takie jak narkotyki i substancje odurzaj¿ce, przemoc seksualna, w¿amania,…mehr

Produktbeschreibung
Ubóstwo ma wielki wp¿yw na przest¿pczo¿¿ w dystrykcie Emuhaya w zachodniej Kenii. Absolutne ubóstwo jest spowodowane brakiem zasobów niezb¿dnych do ¿ycia ludzi w spo¿eczno¿ciach. Ubóstwo jest spowodowane ogromn¿ nierówno¿ci¿ w dystrybucji zasobów w Abanyole Emuhaya, co prowadzi do powänych wyzwä gospodarczych i przest¿pczo¿ci. Oznacza to, ¿e znaczna relatywna bieda przyczyni¿a si¿ do bezrobocia, analfabetyzmu, poziomu wyksztäcenia, z¿ych inwestycji, braku maj¿tku, który spowodowä przest¿pstwa i dziäania przest¿pcze, takie jak narkotyki i substancje odurzaj¿ce, przemoc seksualna, w¿amania, rozboje, przemoc fizyczna, przemoc ze wzgl¿du na p¿e¿, przest¿pczo¿¿ nieletnich, nielegalny alkoholizm, handel ¿rodkami odurzaj¿cymi, kradzie¿ w¿asno¿ci, defraudacja, korupcja, ¿apownictwo. Przest¿pstwa przeciwko ludzko¿ci, takie jak samobójstwa, morderstwa, przemoc fizyczna, przemoc ze wzgl¿du na p¿e¿, przemoc domowa, wykorzystywanie dzieci i g¿ód.to wezwanie do poprawy systemu edukacji, ram prawnych i wzmocnienia pozycji ekonomicznej gospodarstw domowych w celu zmniejszenia pu¿apek ubóstwa i przest¿pczo¿ci w Kenii w ogóle.
Autorenporträt
Tengo un doctorado en Estudios sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Masinde Muliro (Kenya), una maestría en resolución de conflictos y consolidación de la paz de la Universidad Internacional de Kampala (Uganda) y una licenciatura en Biblia y Teología de Global University (Estados Unidos). También soy profesor de profesión e investigador en Kenya.