29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ogólnie w Kamerunie, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, problem zatrudnienia m¿odzie¿y jest rzeczywisty i pozostaje niepokoj¿cy. M¿odzi ludzie coraz cz¿¿ciej praktykuj¿ exodus ze wsi na niekorzy¿¿ rolnictwa w poszukiwaniu lepszych warunków ¿ycia, a przecie¿ jest ono bardzo wäne, gdy¿ generuje ponad 60% zatrudnienia. G¿ównym celem niniejszego opracowania jest okre¿lenie wp¿ywu zawodu taksówkarza motocyklowego w Kamerunie na dost¿pno¿¿ m¿odej si¿y roboczej w rolnictwie. Aby lepiej zdefiniowä ten cel, nale¿y przede wszystkim zidentyfikowä przyczyny, które motywuj¿ m¿odych ludzi do…mehr

Produktbeschreibung
Ogólnie w Kamerunie, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, problem zatrudnienia m¿odzie¿y jest rzeczywisty i pozostaje niepokoj¿cy. M¿odzi ludzie coraz cz¿¿ciej praktykuj¿ exodus ze wsi na niekorzy¿¿ rolnictwa w poszukiwaniu lepszych warunków ¿ycia, a przecie¿ jest ono bardzo wäne, gdy¿ generuje ponad 60% zatrudnienia. G¿ównym celem niniejszego opracowania jest okre¿lenie wp¿ywu zawodu taksówkarza motocyklowego w Kamerunie na dost¿pno¿¿ m¿odej si¿y roboczej w rolnictwie. Aby lepiej zdefiniowä ten cel, nale¿y przede wszystkim zidentyfikowä przyczyny, które motywuj¿ m¿odych ludzi do opuszczania wsi, aby pozostawi¿ rolnictwo osobom starszym. Nast¿pnie wymieni¿ opinie Bensy¿czyków na temat zawodu rolnika, a na koniec zbadä warunki ewentualnego powrotu tych ostatnich do rolnictwa. W niniejszej pracy zastosowano metod¿ doboru próby skupie¿ oraz doboru losowego, w celu uwzgl¿dnienia wszystkich mo¿liwych kategorii. Analiza zostäa przeprowadzona w arkuszu kalkulacyjnym Excel, aby podkre¿li¿ ¿redni wiek m¿odych Benskineurs w zale¿no¿ci od lokalizacji, jak równie¿ ró¿ne liczby.
Autorenporträt
Apasionada de las Ciencias Sociales, en particular de la sociología rural, la Sra. Dickmi Vaillam Claudette es investigadora en el IRAD (Instituto de Investigación Agrícola para el Desarrollo) desde hace 5 años, donde realiza actividades de investigación. Hasta la fecha, ha obtenido el rango de investigadora en dicho instituto. Es auditora interna del IRAD.