38,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Oznaczony i wymy¿lony przez Tima O' Reilly i wspó¿pracowników, Web 2.0 stä si¿ g¿ówn¿ technologi¿, u¿atwiaj¿c¿ uczestnictwo i wspó¿prac¿ u¿ytkowników Internetu w sieciach spo¿eczno¿ciowych. Dlatego te¿ jest ona traktowana priorytetowo i stosowana przez ró¿ne dziedziny, takie jak zdrowie publiczne, w realizacji dziää prewencyjnych. Celem badania przeprowadzonego na portalach spo¿eczno¿ciowych by¿o okre¿lenie deklarowanego wp¿ywu publikacji COVID-19 na zachowania internautów na portalach spo¿eczno¿ciowych. Badanie miäo charakter przekrojowy.Na zako¿czenie pracy 256 internautów zgodzi¿o si¿ na…mehr

Produktbeschreibung
Oznaczony i wymy¿lony przez Tima O' Reilly i wspó¿pracowników, Web 2.0 stä si¿ g¿ówn¿ technologi¿, u¿atwiaj¿c¿ uczestnictwo i wspó¿prac¿ u¿ytkowników Internetu w sieciach spo¿eczno¿ciowych. Dlatego te¿ jest ona traktowana priorytetowo i stosowana przez ró¿ne dziedziny, takie jak zdrowie publiczne, w realizacji dziää prewencyjnych. Celem badania przeprowadzonego na portalach spo¿eczno¿ciowych by¿o okre¿lenie deklarowanego wp¿ywu publikacji COVID-19 na zachowania internautów na portalach spo¿eczno¿ciowych. Badanie miäo charakter przekrojowy.Na zako¿czenie pracy 256 internautów zgodzi¿o si¿ na udziä w badaniu, 66,79% stanowi¿y kobiety, a 32,42% m¿¿czy¿ni. Ogó¿em 85,93%, 93,15% z nich zg¿osi¿o, ¿e otrzymäo ró¿ne komunikaty dotycz¿ce profilaktyki COVID-19 na portalach spo¿eczno¿ciowych, a 83,33% otrzymäo du¿¿ liczb¿ komunikatów podczas pobytu w wi¿zieniu; komunikaty te spowodowäy 73,04% zg¿oszonego wp¿ywu na zachowanie.Na koniec tej pracy, sieci spo¿eczne pozostaj¿ dobrym kanäem do prowadzenia dziää profilaktycznych w zakresie zdrowia publicznego, poniewä maj¿ pozytywny wp¿yw na realizacj¿ tych dziää;
Autorenporträt
Tengo 28 años y dos másteres en salud, uno en epidemiología y otro en acción sanitaria pública. He realizado varias prácticas y he trabajado en organizaciones de salud pública. Tras estos cursos y experiencias, ahora me apasiona la investigación, la prevención sanitaria y el análisis de datos, y de ahí este libro.