19,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W studium tym zbadano wp¿yw erozji wpustów kanalizacyjnych na infrastruktur¿ oddziäu w Assasi. W celu sporz¿dzenia mapy wpustów w okr¿gu Assasi na pó¿nocnym brzegu Makurdi oraz oceny wp¿ywu erozji wpustów na infrastruktur¿ okr¿gu Assasi. Przeprowadzono badanie rozpoznawcze w celu uzyskania autentycznych i bezpo¿rednich informacji na temat wpustów w oddziale w Assasi. Badania rozpoznawcze pozwoli¿y na identyfikacj¿ i mapowanie w¿wozów. Zmierzono wymiary lub charakterystyk¿ wpustów, ich g¿¿boko¿¿, szeroko¿¿ i d¿ugo¿¿. Pomiaru dokonywano za pomoc¿ täm, tyczek dystansowych i notatnika do…mehr

Produktbeschreibung
W studium tym zbadano wp¿yw erozji wpustów kanalizacyjnych na infrastruktur¿ oddziäu w Assasi. W celu sporz¿dzenia mapy wpustów w okr¿gu Assasi na pó¿nocnym brzegu Makurdi oraz oceny wp¿ywu erozji wpustów na infrastruktur¿ okr¿gu Assasi. Przeprowadzono badanie rozpoznawcze w celu uzyskania autentycznych i bezpo¿rednich informacji na temat wpustów w oddziale w Assasi. Badania rozpoznawcze pozwoli¿y na identyfikacj¿ i mapowanie w¿wozów. Zmierzono wymiary lub charakterystyk¿ wpustów, ich g¿¿boko¿¿, szeroko¿¿ i d¿ugo¿¿. Pomiaru dokonywano za pomoc¿ täm, tyczek dystansowych i notatnika do rejestracji. D¿ugo¿¿ tych wpustów mierzono za pomoc¿ tämy i tyczek pomiarowych. Pomiaru dokonywano z g¿ówki wpustu na d¿ugo¿ci trzydziestu metrów kädy, w sumie by¿o pi¿¿set czterdzie¿ci metrów (540 m) z podziäem na osiemnäcie segmentów dla g¿ównego wpustu. G¿¿boko¿¿ wpustu mierzono równie¿ poprzez zamocowanie s¿upa w najg¿¿bszej cz¿¿ci i rozci¿gni¿cie tämy w poprzek kädego z wpustów na biegunie dystansowym, a nast¿pnie pomiar wykonywano od dna wpustu do miejsca styku tämy.
Autorenporträt
Los autores, Makyur, O. A, Inyang, O. E y Asemanya, A. A, imparten clases en el Departamento de Gestión de Hostelería y Turismo de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Federal de Wuakri, en el estado de Taraba (Nigeria). Son jóvenes investigadores cuyo objetivo es adquirir conocimientos y ejercer una influencia en ellos mediante la investigación y la enseñanza.