29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Kompozyty z matryc¿ aluminiow¿ zyskuj¿ coraz szersz¿ akceptacj¿ w przemy¿le lotniczym, obronnym, samochodowym, stomatologicznym i wielu innych zastosowaniach przemys¿owych ze wzgl¿du na niewielki ci¿¿ar, doskonäe w¿äciwo¿ci i niski koszt. Te AMMC oferuj¿ szerok¿ gam¿ w¿äciwo¿ci mechanicznych w zale¿no¿ci od sk¿adu chemicznego matrycy Al. Wzmocnienie w AMMCs mo¿e by¿ w postaci ci¿g¿ych / nieci¿g¿ych w¿ókien, wiskerów i cz¿stek stäych jako drugiej fazy w zale¿no¿ci od ich zastosowä i wymagä w¿asno¿ci. Dodatek ró¿nych wzmocnie¿, takich jak popió¿ lotny, TiC, SiC, Al2O3, TiO2, B4C itp. do matrycy…mehr

Produktbeschreibung
Kompozyty z matryc¿ aluminiow¿ zyskuj¿ coraz szersz¿ akceptacj¿ w przemy¿le lotniczym, obronnym, samochodowym, stomatologicznym i wielu innych zastosowaniach przemys¿owych ze wzgl¿du na niewielki ci¿¿ar, doskonäe w¿äciwo¿ci i niski koszt. Te AMMC oferuj¿ szerok¿ gam¿ w¿äciwo¿ci mechanicznych w zale¿no¿ci od sk¿adu chemicznego matrycy Al. Wzmocnienie w AMMCs mo¿e by¿ w postaci ci¿g¿ych / nieci¿g¿ych w¿ókien, wiskerów i cz¿stek stäych jako drugiej fazy w zale¿no¿ci od ich zastosowä i wymagä w¿asno¿ci. Dodatek ró¿nych wzmocnie¿, takich jak popió¿ lotny, TiC, SiC, Al2O3, TiO2, B4C itp. do matrycy aluminiowej poprawi w¿äciwo¿ci mechaniczne i tribologiczne. Wysi¿ek zostä podj¿ty w celu zbadania ró¿nych kombinacji wzmocnienia kompozytów i jak wp¿ywaj¿ one na w¿äciwo¿ci aluminium kompozytów matrycy metalowej.
Autorenporträt
El Dr. B Ramesh Chandra, trabaja como Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, JNTUH College of Engineering Hyderabad. Tiene 15 años de experiencia docente. Ha publicado 20 artículos en revistas nacionales e internacionales. Sus áreas de investigación incluyen materiales compuestos, nanotecnología, ingeniería de superficies y fundición, etc.