19,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka zawiera informacje na temat migracji Garifuna w zwi¿zku z Honduran Migrant Caravan, 2018. Chociä Garifuna zawsze miäa siln¿ tendencj¿ do emigracji, nie znalaz¿o to odzwierciedlenia w tzw. Honduran Migrant Caravan, który masowo wyjechä do Stanów Zjednoczonych w pädzierniku 2018 roku. Ta nieobecno¿¿ nie pozostäa niezauwäona w analizie kontekstowej karawany. S¿ nawet tacy, którzy o¿mielaj¿ si¿ wykorzystywä - nieobecno¿¿ - przeciwko ludno¿ci Garifuna, oskar¿aj¿c j¿ o wygod¿ i lenistwo. Spróbujemy tutaj wyjäni¿, w ¿wietle niektórych teorii i wiedzy uzyskanej z obserwacji uczestników, powód…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka zawiera informacje na temat migracji Garifuna w zwi¿zku z Honduran Migrant Caravan, 2018. Chociä Garifuna zawsze miäa siln¿ tendencj¿ do emigracji, nie znalaz¿o to odzwierciedlenia w tzw. Honduran Migrant Caravan, który masowo wyjechä do Stanów Zjednoczonych w pädzierniku 2018 roku. Ta nieobecno¿¿ nie pozostäa niezauwäona w analizie kontekstowej karawany. S¿ nawet tacy, którzy o¿mielaj¿ si¿ wykorzystywä - nieobecno¿¿ - przeciwko ludno¿ci Garifuna, oskar¿aj¿c j¿ o wygod¿ i lenistwo. Spróbujemy tutaj wyjäni¿, w ¿wietle niektórych teorii i wiedzy uzyskanej z obserwacji uczestników, powód lub przyczyny, dla których nie by¿o nap¿ywu garifunów do karawany migrantów. W tym sensie wejdziemy w historiografi¿ mi¿dzynarodowej mobilno¿ci Garifuna, po¿o¿ymy nacisk na sposób funkcjonowania ich sieci, poznamy ogromny kapitä zdobyty w ci¿gu lat do¿wiadcze¿ migracyjnych, dowiemy si¿, jak s¿ zorganizowani i w jakiej rzeczywisto¿ci ¿yj¿. To badanie jest bardzo wäne nie tylko po to, aby zrozumie¿, jak poruszali si¿ na arenie mi¿dzynarodowej, ale tak¿e aby zrozumie¿ rzeczywisto¿¿, z któr¿ maj¿ do czynienia w Hondurasie.
Autorenporträt
Kenny Castillo Fernandez: Garifunamigratie Onderzoeker Bachelor in de journalistiek Afgestudeerde Master in CC SS, Urbanisme en Internationale Migratie Flacso-UNAH