33,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Histerofos Parthenium jest jednym z gatunków zielnych, który zagräa rodzimym gatunkom i ekosystemom w Etiopii. Chwast ten jest szczególnie niepokoj¿cy ze wzgl¿du na swoj¿ zdolno¿¿ do szybkiego rozprzestrzeniania si¿, wysok¿ konkurencyjno¿¿ i zdolno¿¿ do kolonizacji nowych obszarów w krótkich okresach czasu. Wywo¿uje on zmiany we w¿äciwo¿ciach fizykochemicznych gleby, jest szkodliwy i niesmaczny dla ro¿lino¿erców, zast¿puje pastwiska rangelandów i ma negatywny wp¿yw na zdrowie ludzi i zwierz¿t gospodarskich, obni¿aj¿c jako¿¿ mleka i mi¿sa. G¿ówny niepokój budzi charakter i dotkliwo¿¿ jego …mehr

Produktbeschreibung
Histerofos Parthenium jest jednym z gatunków zielnych, który zagräa rodzimym gatunkom i ekosystemom w Etiopii. Chwast ten jest szczególnie niepokoj¿cy ze wzgl¿du na swoj¿ zdolno¿¿ do szybkiego rozprzestrzeniania si¿, wysok¿ konkurencyjno¿¿ i zdolno¿¿ do kolonizacji nowych obszarów w krótkich okresach czasu. Wywo¿uje on zmiany we w¿äciwo¿ciach fizykochemicznych gleby, jest szkodliwy i niesmaczny dla ro¿lino¿erców, zast¿puje pastwiska rangelandów i ma negatywny wp¿yw na zdrowie ludzi i zwierz¿t gospodarskich, obni¿aj¿c jako¿¿ mleka i mi¿sa. G¿ówny niepokój budzi charakter i dotkliwo¿¿ jego wp¿ywu na spo¿ecze¿stwo, ¿ycie gospodarcze, zdrowie i dziedzictwo narodowe. Obecnie metody zwalczania inwazji borówki czarnoziennej w Etiopii polegaj¿ g¿ównie na odchwaszczaniu r¿cznym, wykonywanym g¿ównie przez kobiety i dzieci. Aby rozwi¿zä jeden z g¿ównych problemów zwi¿zanych z tym chwastem, konieczne by¿o opracowanie nowego zrównowäonego podej¿cia do zarz¿dzania w skuteczny sposób.
Autorenporträt
Ibrahim Mehdi, a MSc. in Range Ecology and Management, Haramaya University, Ethiopia. Lisanework Nigatu, a PhD, Associate professor, Production Ecology, Colleague of Agriculture, Haramaya University, Ethiopia. Alemayehu Mengstu, a Visiting Associate Professor, specialized in Forage, Pasture, Range management Sciences, uppsala University, Sweden.