29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Obecnie istnieje kilka czynników, które mog¿ powodowä wzrost przemocy w danej spo¿eczno¿ci; mog¿ to by¿ czynniki organiczne, fizjologiczne, patologiczne, wp¿ywy zewn¿trzne, takie jak ¿rodowisko, w którym rozwijaj¿ si¿ pierwsze lata ¿ycia jednostki, brak czu¿o¿ci i uwagi ze strony rodziców lub po prostu z¿e poradnictwo, dlatego te¿ naruszenia praw cz¿owieka dotykaj¿ zarówno m¿¿czyzn, jak i kobiety, a ich skutki ró¿ni¿ si¿ w zale¿no¿ci od p¿ci ofiary. Badania na ten temat pozwalaj¿ nam stwierdzi¿, ¿e käda agresja skierowana przeciwko kobiecie ma pewne cechy, które pozwalaj¿ j¿ okre¿li¿ jako…mehr

Produktbeschreibung
Obecnie istnieje kilka czynników, które mog¿ powodowä wzrost przemocy w danej spo¿eczno¿ci; mog¿ to by¿ czynniki organiczne, fizjologiczne, patologiczne, wp¿ywy zewn¿trzne, takie jak ¿rodowisko, w którym rozwijaj¿ si¿ pierwsze lata ¿ycia jednostki, brak czu¿o¿ci i uwagi ze strony rodziców lub po prostu z¿e poradnictwo, dlatego te¿ naruszenia praw cz¿owieka dotykaj¿ zarówno m¿¿czyzn, jak i kobiety, a ich skutki ró¿ni¿ si¿ w zale¿no¿ci od p¿ci ofiary. Badania na ten temat pozwalaj¿ nam stwierdzi¿, ¿e käda agresja skierowana przeciwko kobiecie ma pewne cechy, które pozwalaj¿ j¿ okre¿li¿ jako przemoc ze wzgl¿du na p¿e¿. Oznacza to, ¿e jest ona bezpo¿rednio zwi¿zana z nierównym podziäem w¿adzy i asymetrycznymi relacjami mi¿dzy m¿¿czyznami i kobietami w naszym spo¿ecze¿stwie, które utrwalaj¿ dewaluacj¿ kobieco¿ci i jej podporz¿dkowanie m¿sko¿ci. Tym, co odró¿nia ten rodzaj przemocy od innych form agresji i przymusu, jest fakt, ¿e czynnikiem ryzyka lub podatno¿ci jest samo bycie kobiet¿, cho¿ naruszenia praw cz¿owieka dotykaj¿ zarówno m¿¿czyzn, jak i kobiety.
Autorenporträt
Romel Alvarez Docente Instructor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad TSU, Licenciado, Especialista, Magister y Doctor en Seguridad Ciudadana Servicio Policial.