20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Figuratywnie ukazuj¿c istot¿ kädego spo¿ecze¿stwa, cz¿owieka czy zwierz¿cia, mo¿na przedstawi¿ jeden z najstarszych budynków zbudowanych przez ludzko¿¿, jest nim Piramida. Na górze jest najsilniejszy klan zwierz¿t lub ludzi z w¿adz¿, si¿¿, bogactwem, w¿adz¿. Potem przychodzi kto jest s¿abszy, kto jest mniej szlachetny, mniej bogaty, ale ich liczba jest ju¿ wi¿ksza, i tak dalej. Schodz¿c do podstawy piramidy, spotyka si¿ coraz wi¿cej biednych i n¿dznych, s¿abych i biednych, ich liczba jest nieproporcjonalnie wi¿ksza. Im bardziej niestabilna jest piramida, tym bardziej naci¿gni¿ta jest, tym…mehr

Produktbeschreibung
Figuratywnie ukazuj¿c istot¿ kädego spo¿ecze¿stwa, cz¿owieka czy zwierz¿cia, mo¿na przedstawi¿ jeden z najstarszych budynków zbudowanych przez ludzko¿¿, jest nim Piramida. Na górze jest najsilniejszy klan zwierz¿t lub ludzi z w¿adz¿, si¿¿, bogactwem, w¿adz¿. Potem przychodzi kto jest s¿abszy, kto jest mniej szlachetny, mniej bogaty, ale ich liczba jest ju¿ wi¿ksza, i tak dalej. Schodz¿c do podstawy piramidy, spotyka si¿ coraz wi¿cej biednych i n¿dznych, s¿abych i biednych, ich liczba jest nieproporcjonalnie wi¿ksza. Im bardziej niestabilna jest piramida, tym bardziej naci¿gni¿ta jest, tym bardziej niestabilne jest spo¿ecze¿stwo. I vice versa, im mniej piramida jest rozci¿gni¿ta, tym lepiej ¿yje spo¿ecze¿stwo. Ci¿gle rozwijaj¿c si¿ i doskonal¿c, tworz¿c ogromn¿ ró¿norodno¿¿ zwierz¿t i ro¿lin, natura przystosowäa te organizmy do ¿ycia na Ziemi. W walce o byt, który jest wieczny, tylko najsilniejsze, trwäe, przystosowane organizmy pozostäy do ¿ycia. W ci¿gu wielu milionów lat ¿ycia na Ziemi wyró¿niono ogromn¿ liczb¿ gatunków, podgatunków i odmian organizmów przystosowanych do ¿ycia na planecie.
Autorenporträt
Andrey Tikhomirov, in 1986 afgestudeerd aan het Orenburgse Staatspedagogisch Instituut met een diploma in geschiedenis, sociale wetenschappen, staat en recht, werkte als leraar op middelbare scholen en universiteiten, en redigeerde kranten.