37,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W niniejszej ksi¿¿ce przedstawiono badanie dotycz¿ce zarz¿dzania, jakie nauczyciele i dyrektorzy przedszkola "Los Pingüinos", prywatnej instytucji edukacyjnej oferuj¿cej edukacj¿ przedszkoln¿ na poziomie przedszkola, zerówki i przedszkola przej¿ciowego, zapewniaj¿ edukacji w¿¿czaj¿cej w klasie. Jego celem jest równie¿ opracowanie propozycji promowania procesów nauczania i uczenia si¿ w klasie z uwzgl¿dnieniem uczniów z niepe¿nosprawnöci¿ intelektualn¿ w tej instytucji.

Produktbeschreibung
W niniejszej ksi¿¿ce przedstawiono badanie dotycz¿ce zarz¿dzania, jakie nauczyciele i dyrektorzy przedszkola "Los Pingüinos", prywatnej instytucji edukacyjnej oferuj¿cej edukacj¿ przedszkoln¿ na poziomie przedszkola, zerówki i przedszkola przej¿ciowego, zapewniaj¿ edukacji w¿¿czaj¿cej w klasie. Jego celem jest równie¿ opracowanie propozycji promowania procesów nauczania i uczenia si¿ w klasie z uwzgl¿dnieniem uczniów z niepe¿nosprawnöci¿ intelektualn¿ w tej instytucji.
Autorenporträt
Absolwenci pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki specjalnej, z wysokim stopniem uczenia si¿, który umo¿liwia odpowiednie dziäanie we wszystkich rodzajach sytuacji, promuj¿c rozwój dziää, nawyków, wiedzy, umiej¿tno¿ci, zdolno¿ci, predyspozycji i zdolno¿ci, które sprzyjaj¿ integralnej formacji ch¿opców i dziewcz¿t.