37,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badanie to zostäo przeprowadzone w celu stworzenia bazy danych do zarz¿dzania zdrowiem i wyjänienia ró¿norodno¿ci stanu zdrowia ludzi i wielko¿ci wp¿ywu poszczególnych spo¿ecznych uwarunkowä zdrowia (SDH) w Andhra Pradesh Rural (AP) na osi¿gni¿cie wy¿szego poziomu stanu zdrowia. Cele badania s¿ nast¿puj¿ce: i) okre¿lenie i skategoryzowanie ró¿nych wskäników zwi¿zanych z poziomami zdrowia spo¿ecznego; ii) wykazanie zakresu wp¿ywu tych skategoryzowanych uwarunkowä zdrowotnych na zdrowie ludno¿ci wiejskiej; iii) zbadanie wzajemnych powi¿zä pomi¿dzy statusem zdrowia spo¿ecznego i jego…mehr

Produktbeschreibung
Badanie to zostäo przeprowadzone w celu stworzenia bazy danych do zarz¿dzania zdrowiem i wyjänienia ró¿norodno¿ci stanu zdrowia ludzi i wielko¿ci wp¿ywu poszczególnych spo¿ecznych uwarunkowä zdrowia (SDH) w Andhra Pradesh Rural (AP) na osi¿gni¿cie wy¿szego poziomu stanu zdrowia. Cele badania s¿ nast¿puj¿ce: i) okre¿lenie i skategoryzowanie ró¿nych wskäników zwi¿zanych z poziomami zdrowia spo¿ecznego; ii) wykazanie zakresu wp¿ywu tych skategoryzowanych uwarunkowä zdrowotnych na zdrowie ludno¿ci wiejskiej; iii) zbadanie wzajemnych powi¿zä pomi¿dzy statusem zdrowia spo¿ecznego i jego uwarunkowaniami; iv) dokonanie analizy porównawczej poziomów zdrowia na obszarach wiejskich pomi¿dzy trzema ró¿nymi regionami stanu Andhra Pradesh; oraz v) u¿atwienie sformu¿owania odpowiednich ram politycznych dla osi¿gni¿cia wy¿szego poziomu zdrowia na obszarach wiejskich. Badanie to spe¿nia podstawowy wymóg poprzez analiz¿ rzeczywistej sytuacji. Osi¿gni¿cie stanu zdrowia by¿o g¿ównie funkcj¿ polityki rz¿dowej, a studium analityczne obecnego typu pomog¿oby sformu¿owä odpowiedni format polityki w zakresie zarz¿dzania i oceny programów zdrowotnych.
Autorenporträt
El autor Thota Sree Mallikharjuna Rao es profesor adjunto y director de la Escuela de Administración del Instituto Internacional de Tecnología de la Información de Pune (India). Realizó un doctorado en estadística en la Universidad Rural de Gandhigram (2010). Entre sus esferas de interés en materia de investigación figuran las estadísticas aplicadas y la investigación para el desarrollo.