48,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
24 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Indie s¿ obecnie ¿wiatow¿ stolic¿ AIDS. Jest to nie tylko kwestia zdrowotna, ale tak¿e spo¿eczno-ekonomiczna, polityczna i kulturowa. Celem tej ksi¿¿ki jest zrozumienie zwyczajów medialnych mieszkäców slumsów w zale¿no¿ci od ich statusu spo¿eczno-ekonomicznego. Ksi¿¿ka ta ma na celu ustalenie ogólnej ¿wiadomo¿ci na temat HIV/AIDS w¿ród ludzi ¿yj¿cych w slumsach. Media masowe to narz¿dzie, które wywiera wp¿yw na niemal käd¿ dziedzin¿ ¿ycia. Nie tylko ksztätuj¿ one mentalno¿¿ ludzi w zakresie ¿wiadomo¿ci spo¿ecznej, ale tak¿e tworz¿ ¿wiadomo¿¿ dotycz¿c¿ kwestii z nimi zwi¿zanych. Jednym z nich…mehr

Produktbeschreibung
Indie s¿ obecnie ¿wiatow¿ stolic¿ AIDS. Jest to nie tylko kwestia zdrowotna, ale tak¿e spo¿eczno-ekonomiczna, polityczna i kulturowa. Celem tej ksi¿¿ki jest zrozumienie zwyczajów medialnych mieszkäców slumsów w zale¿no¿ci od ich statusu spo¿eczno-ekonomicznego. Ksi¿¿ka ta ma na celu ustalenie ogólnej ¿wiadomo¿ci na temat HIV/AIDS w¿ród ludzi ¿yj¿cych w slumsach. Media masowe to narz¿dzie, które wywiera wp¿yw na niemal käd¿ dziedzin¿ ¿ycia. Nie tylko ksztätuj¿ one mentalno¿¿ ludzi w zakresie ¿wiadomo¿ci spo¿ecznej, ale tak¿e tworz¿ ¿wiadomo¿¿ dotycz¿c¿ kwestii z nimi zwi¿zanych. Jednym z nich jest problem HIVAIDS. Celem tej ksi¿¿ki jest synteza wp¿ywu mediów masowych na ¿wiadomo¿¿ HIVAIDS. Lekarstwa na t¿ chorob¿ nie ma w medycynie. Wymaga ona transformacji spo¿ecznej z wykorzystaniem odpowiednich strategii komunikacyjnych. Ksi¿¿ka rekomenduje nabycie umiej¿tno¿ci korzystania z mediów oraz umiej¿tno¿ci zdrowotnych zarówno przez lekarzy, jak i ich pacjentów. Autor analizuje strategie rozpowszechniania informacji, w tym druk, radio, telewizj¿, internet, film i telefon komórkowy oraz tworzy platform¿ do debaty i dyskusji.
Autorenporträt
Académico e investigador de alto nivel en el campo del periodismo y los medios de comunicación de masas. Se doctoró en el Departamento de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Himachal Pradesh, en Shimla. Ha publicado 4 libros sobre medios de comunicación de masas. El Dr. Khattri ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia en la Enseñanza de la Comunicación de Masas por PRSI Jaipur. Es miembro de la IAMCR y la ACMS.