27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ta ksi¿¿ka zawiera jasne wyjänienie dotycz¿ce Islamskich My¿li Edukacyjnych Kh Hasyim Asy'ari. Podró¿ edukacji w Indonezji zawsze napotyka na ró¿ne z¿o¿one problemy, od teoretycznych koncepcji do praktycznych dziää, zw¿aszcza edukacji islamskiej. Widä to na przyk¿adzie zacofania edukacji islamskiej z innymi formami edukacji, ilo¿ciowo lub jako¿ciowo, tak ¿e edukacja islamska jest pod wräeniem edukacji "drugiej klasy". To bardzo ironiczne, ludno¿¿ Indonezji jest w przewäaj¿cej mierze muzu¿mäska, ale je¿li chodzi o edukacj¿, to zawsze pozostaje w tyle za innymi lud¿mi. Ksi¿¿ka chciäaby opisä …mehr

Produktbeschreibung
Ta ksi¿¿ka zawiera jasne wyjänienie dotycz¿ce Islamskich My¿li Edukacyjnych Kh Hasyim Asy'ari. Podró¿ edukacji w Indonezji zawsze napotyka na ró¿ne z¿o¿one problemy, od teoretycznych koncepcji do praktycznych dziää, zw¿aszcza edukacji islamskiej. Widä to na przyk¿adzie zacofania edukacji islamskiej z innymi formami edukacji, ilo¿ciowo lub jako¿ciowo, tak ¿e edukacja islamska jest pod wräeniem edukacji "drugiej klasy". To bardzo ironiczne, ludno¿¿ Indonezji jest w przewäaj¿cej mierze muzu¿mäska, ale je¿li chodzi o edukacj¿, to zawsze pozostaje w tyle za innymi lud¿mi. Ksi¿¿ka chciäaby opisä ci¿g¿o¿¿ genealogii tradycji naukowej w¿ród ulamów tego archipelagu, w tym Hasyima Asy'ari, który ¿y¿ na pocz¿tku XX wieku. Jego ¿ycie mo¿na opisä w prostym wyräeniu, ¿yj¿c od jednego pesantra do drugiego i z powrotem do pesantra, poniewä wychowywä si¿ w ¿rodowisku pesantrycznym.
Autorenporträt
El Dr. H. Syamsu Nahar nació en Sei Mencirim el 19 de julio de 1958. Es profesor titular de la Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Indonesia. Se graduó con un doctorado en 2016 y ha publicado algunos libros y artículos que han sido leídos por muchos académicos.