33,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badania te zostäy przeprowadzone w dziedzinie pedagogiki. Badanie dotyczy¿o w szczególno¿ci "Praktyk pedagogicznych i wyników uczniów w szko¿ach podstawowych w Ugandzie": przypadek Dystryktu Wakiso." By¿o to badanie przekrojowe, które w du¿ej mierze obj¿¿o urz¿dników Dystryktu, dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Jednym z wniosków z badania jest to, ¿e: Nauczanie nast¿puje po przekazaniu uczniom szczegó¿owych informacji na temat wszystkich przedmiotów przygotowanych wraz z planem lekcji. Ale niestety, stosowane metody nauczania s¿ w du¿ej mierze oparte na egzaminach w odniesieniu do nauczania…mehr

Produktbeschreibung
Badania te zostäy przeprowadzone w dziedzinie pedagogiki. Badanie dotyczy¿o w szczególno¿ci "Praktyk pedagogicznych i wyników uczniów w szko¿ach podstawowych w Ugandzie": przypadek Dystryktu Wakiso." By¿o to badanie przekrojowe, które w du¿ej mierze obj¿¿o urz¿dników Dystryktu, dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Jednym z wniosków z badania jest to, ¿e: Nauczanie nast¿puje po przekazaniu uczniom szczegó¿owych informacji na temat wszystkich przedmiotów przygotowanych wraz z planem lekcji. Ale niestety, stosowane metody nauczania s¿ w du¿ej mierze oparte na egzaminach w odniesieniu do nauczania uczniów, jak podchodzi¿ i zdawä pytania, a nie rozumie¿ tre¿ci. Jeden z respondentów powtórzy¿, ¿e "... dla nas tutaj nasze podej¿cie do nauczania nie ma prezentacji, mamy tylko prezentacje w sesjach tanecznych i teatralnych... uczymy tak, aby nasi uczniowie zdawali egzaminy ko¿cowe na siódmej klasie podstawowej". W badaniu stwierdzono, ¿e obecnie stosowane metody nauczania s¿ przeznaczone tylko dla uczniów, którzy zdaj¿ egzaminy, a nie do nauki. Zalecenie jest takie, ¿e istnieje potrzeba wi¿kszego zaangäowania uczniów w proces uczenia si¿.
Autorenporträt
Immaculate A. Omal, MED CDD: Studiowä projektowanie i rozwój programów nauczania na The Open University of Tanzania. Asystent egzaminacyjny w Ugandyjskim Narodowym Zarz¿dzie Egzaminacyjnym w Kampali.