39,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wäne jest, aby wzi¿¿ pod uwag¿, ¿e turystyka jest strategi¿ dynamizuj¿c¿ gospodark¿ ludno¿ci zamieszkuj¿cej obszary chronione. Nale¿y jednak tak pokierowä tymi dziäaniami, aby nie powodowäy one oddziäywania na ekosystemy. Pierwszym celem by¿o przeprowadzenie diagnozy terenu, w której zidentyfikowano atrakcje przyrodnicze, okre¿lono dostawców komplementarnych us¿ug turystycznych oraz zweryfikowano potencjä awifauny obszaru chronionego. Drugi cel polegä na okre¿leniu charakterystyki profilu odwiedzaj¿cego awiturystycznego oraz obliczeniu no¿no¿ci zidentyfikowanych atrakcji. Na koniec…mehr

Produktbeschreibung
Wäne jest, aby wzi¿¿ pod uwag¿, ¿e turystyka jest strategi¿ dynamizuj¿c¿ gospodark¿ ludno¿ci zamieszkuj¿cej obszary chronione. Nale¿y jednak tak pokierowä tymi dziäaniami, aby nie powodowäy one oddziäywania na ekosystemy. Pierwszym celem by¿o przeprowadzenie diagnozy terenu, w której zidentyfikowano atrakcje przyrodnicze, okre¿lono dostawców komplementarnych us¿ug turystycznych oraz zweryfikowano potencjä awifauny obszaru chronionego. Drugi cel polegä na okre¿leniu charakterystyki profilu odwiedzaj¿cego awiturystycznego oraz obliczeniu no¿no¿ci zidentyfikowanych atrakcji. Na koniec sformu¿owano strategi¿ rozwoju turystyki birdwatchingowej poprzez identyfikacj¿ s¿abych i mocnych stron oraz szans i zagro¿e¿.
Autorenporträt
Somos dos amantes por la naturaleza que en conjunto queremos demostrar la utilidad ecosistémica que tienen los diferentes hábitats para beneficios tanto económicos, como ambientales. Esto sin la necesidad de deteriorar el medio que nos rodea, promoviendo un adecuado uso del mismo.