39,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Jeffektiwnost' strategicheskogo planirowaniq i uprawleniq imeet ogromnoe znachenie dlq lübogo sub#ekta äkonomiki, no osobenno welika ee rol' w mehanizme funkcionirowaniq bankow, poskol'ku w harakternyh dlq nih uslowiqh powyshennogo riska lübaq uprawlencheskaq oshibka neizbezhno wedet k krupnym poterqm. Ctrategiq opredelqet dolgosrochnye celi razwitiq banka i puti ih dostizheniq. Ona pronizywaet wse urowni organizacii i opredelqet dolgosrochnoe razwitie. Po suti, strategiq - äto konstituciq banka, klüchewoj instrument korporatiwnogo uprawleniq,kotoryj delaet bank prozrachnym i ponqtnym ne…mehr

Produktbeschreibung
Jeffektiwnost' strategicheskogo planirowaniq i uprawleniq imeet ogromnoe znachenie dlq lübogo sub#ekta äkonomiki, no osobenno welika ee rol' w mehanizme funkcionirowaniq bankow, poskol'ku w harakternyh dlq nih uslowiqh powyshennogo riska lübaq uprawlencheskaq oshibka neizbezhno wedet k krupnym poterqm. Ctrategiq opredelqet dolgosrochnye celi razwitiq banka i puti ih dostizheniq. Ona pronizywaet wse urowni organizacii i opredelqet dolgosrochnoe razwitie. Po suti, strategiq - äto konstituciq banka, klüchewoj instrument korporatiwnogo uprawleniq,kotoryj delaet bank prozrachnym i ponqtnym ne tol'ko dlq sotrudnikow banka, no i dlq ego klientow. Strategicheskoe uprawlenie naprawleno na podderzhanie ustojchiwogo rosta banka. Ono obespechiwaet umenie uprawlqt' resursami banka dlq dostizheniq postawlennoj celi. V uslowiqh globalizacii finansowyh rynkow i usiliwaüschejsq kon-kurencii na bankowskom rynke formirowanie gramotnoj strategii i äffek-tiwnaq ee realizaciq stanowitsq neobhodimym i wazhnejshim älementom. Jeto obuslawliwaet aktual'nost' wybrannoj temy. Cel' dannoj raboty - issledowanie woprosa strategicheskogo uprawleniq malym regional'nym kommercheskim bankom.
Autorenporträt
Mamzina Tat'qna Fedorowna, kandidat äkonomicheskih nauk, docent kafedry finansow i kredita Kuzbasskogo gosudarstwennogo tehnicheskogo uniwersiteta