27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Obecnie integracja zawodowa osób niepe¿nosprawnych jest problemem, z którym borykaj¿ si¿ wszystkie przedsi¿biorstwa, zw¿aszcza banki. Widzimy, ¿e coraz bardziej angäuj¿ si¿ w dostosowywanie swojej polityki do ustawy o niepe¿nosprawno¿ci z 2005 r. I wype¿nianie näo¿onych przez ni¿ obowi¿zków. Nasze badanie terenowe pozwoli¿o na zwrócenie uwagi na polityk¿ wobec osób niepe¿nosprawnych wdräan¿ przez dwa banki, Caisse d'Epargne i Crédit Agricole, które nale¿¿ do najbardziej aktywnych banków pod wzgl¿dem niepe¿nosprawno¿ci, poniewä jako jedyne w ostatnich latach podpisäy umowy w tym temacie. Ale …mehr

Produktbeschreibung
Obecnie integracja zawodowa osób niepe¿nosprawnych jest problemem, z którym borykaj¿ si¿ wszystkie przedsi¿biorstwa, zw¿aszcza banki. Widzimy, ¿e coraz bardziej angäuj¿ si¿ w dostosowywanie swojej polityki do ustawy o niepe¿nosprawno¿ci z 2005 r. I wype¿nianie näo¿onych przez ni¿ obowi¿zków. Nasze badanie terenowe pozwoli¿o na zwrócenie uwagi na polityk¿ wobec osób niepe¿nosprawnych wdräan¿ przez dwa banki, Caisse d'Epargne i Crédit Agricole, które nale¿¿ do najbardziej aktywnych banków pod wzgl¿dem niepe¿nosprawno¿ci, poniewä jako jedyne w ostatnich latach podpisäy umowy w tym temacie. Ale jakie s¿ rzeczywiste skutki ich dziää? Na czym koncentruj¿ swoje wysi¿ki, aby osi¿gn¿¿ pu¿ap 6%? Ponadto badanie ujawni¿o równie¿ podej¿cie stosowane przez g¿ównego gracza w dziedzinie niepe¿nosprawno¿ci, Cap Emploi, oraz ¿e niektóre inicjatywy, takie jak te opracowane przez HandiFormaBanque, nie zawsze przynosz¿ po¿¿dane efekty.
Autorenporträt
Después de una clase preparatoria de HEC para Laura, y una universidad en Economía y Gestión para Chloé, se unen a la clase 2007 de la Pau Business School. En su último año se especializarán juntos en el curso de Economía Social y Solidaria durante el cual realizarán este trabajo y se irán por seis meses en Perú.