35,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Jako g¿ówny kraj przyjmuj¿cy uchod¿ców w zwi¿zku z exodusem z Iraku po 2003 r., Syria uzasadnia zainteresowanie kädego, kto jest zaniepokojony ponadnarodowymi konsekwencjami dla bezpiecze¿stwa nap¿ywu uchod¿ców z krajów dotkni¿tych wewn¿trznymi konfliktami. Jakie s¿ najwäniejsze czynniki przed wysiedleniem lub po nim dla syryjskiego bezpiecze¿stwa wewn¿trznego? Autor tego opartego na badaniach terenowych badania dotycz¿cego g¿ównie chrze¿cijäskich uchod¿ców irackich na przedmie¿ciach Damaszku w Jaramanie, krytycznie analizuje teori¿ o zaangäowaniu uchod¿ców w przemoc polityczn¿ w ¿wietle…mehr

Produktbeschreibung
Jako g¿ówny kraj przyjmuj¿cy uchod¿ców w zwi¿zku z exodusem z Iraku po 2003 r., Syria uzasadnia zainteresowanie kädego, kto jest zaniepokojony ponadnarodowymi konsekwencjami dla bezpiecze¿stwa nap¿ywu uchod¿ców z krajów dotkni¿tych wewn¿trznymi konfliktami. Jakie s¿ najwäniejsze czynniki przed wysiedleniem lub po nim dla syryjskiego bezpiecze¿stwa wewn¿trznego? Autor tego opartego na badaniach terenowych badania dotycz¿cego g¿ównie chrze¿cijäskich uchod¿ców irackich na przedmie¿ciach Damaszku w Jaramanie, krytycznie analizuje teori¿ o zaangäowaniu uchod¿ców w przemoc polityczn¿ w ¿wietle w¿asnych danych jako¿ciowych. Autor przedstawia teoretyczn¿ krytyk¿ i argumentuje, ¿e kwestia bezpiecze¿stwa wewn¿trznego w Syrii wydaje si¿ by¿ w du¿ej mierze kwesti¿ zaspokojenia spo¿eczno-ekonomicznych potrzeb miejskich uchod¿ców i mieszkäców. W zwi¿zku z tym uwäa, ¿e pomoc i rozwój powinny by¿ ze sob¿ powi¿zane, a Syria musi zacz¿¿ wykorzystywä iracki kapitä ludzki, pozwalaj¿c swoim uchod¿com prowadzi¿ bardziej produktywne ¿ycie.
Autorenporträt
Erlend Paasche está haciendo actualmente una investigación doctoral sobre la sociología de la migración de retorno post-conflicto a Irak desde Noruega y el Reino Unido, en el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo (PRIO). Tiene una licenciatura y un máster en estudios sobre Oriente Medio por la Universidad de Oslo, Noruega, incluyendo estudios árabes en Siria y Egipto, y tiene experiencia de campo en Siria e Iraq.