26,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Zakäenie wirusem zapalenia w¿troby jest g¿ówn¿ przyczyn¿ przewlek¿ej choroby w¿troby, która dotyka ponad 170 milionów osób na cäym ¿wiecie, cz¿sto prowadz¿c do marsko¿ci, niewydolno¿ci w¿troby i raka w¿trobowokomórkowego. Eksperymentalny system modelowy indukowany D-galaktozamin¿ u szczurów, uznany za podobny do wirusowego zapalenia w¿troby u ludzi, zarówno z morfologicznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia. Przeciwutleniacze pochodz¿ce z ¿ywno¿ci maj¿ du¿y potencjä do d¿ugotrwäego stosowania jako ¿rodki chemoprewencyjne w stanach chorobowych obejmuj¿cych stres oksydacyjny, takich jak …mehr

Produktbeschreibung
Zakäenie wirusem zapalenia w¿troby jest g¿ówn¿ przyczyn¿ przewlek¿ej choroby w¿troby, która dotyka ponad 170 milionów osób na cäym ¿wiecie, cz¿sto prowadz¿c do marsko¿ci, niewydolno¿ci w¿troby i raka w¿trobowokomórkowego. Eksperymentalny system modelowy indukowany D-galaktozamin¿ u szczurów, uznany za podobny do wirusowego zapalenia w¿troby u ludzi, zarówno z morfologicznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia. Przeciwutleniacze pochodz¿ce z ¿ywno¿ci maj¿ du¿y potencjä do d¿ugotrwäego stosowania jako ¿rodki chemoprewencyjne w stanach chorobowych obejmuj¿cych stres oksydacyjny, takich jak zapalenie w¿troby i alkoholowe choroby w¿troby, poniewä s¿ one bezpieczne. Herbata i kakao to ¿ród¿a po¿ywienia bogate w zwi¿zki fenolowe, które maj¿ kilka w¿äciwo¿ci biologicznych, takich jak zmiatanie rodników ponadtlenkowych i hydroksylowych, redukcja lipidów nadtlenkowych i hamowanie peroksydacji lipidów. To badanie miäo na celu zbadanie ochronnego wp¿ywu niektórych zwi¿zków polifenolowych, silnie obecnych w zielonej herbacie, czarnej herbacie i kakao, na uszkodzenie w¿troby i poznanie ich silnego wp¿ywu na ochron¿ w¿troby.
Autorenporträt
Jihan Seid Hussein , Professor de Bioquímica Médica, Centro Nacional de Investigação, Giza, Egipto. Membro de várias sociedades científicas internacionais, recebeu um prémio de incentivo científico em Biotecnologia do Centro Nacional de Investigação em 2011. Recebeu um Prémio de Excelência Científica para os anos 2009-2016 ,Mais de 100 trabalhos internacionais.