33,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wdro¿enie systemów oceny jako¿ci jest podstawow¿ strategi¿ promowania poprawy praktyk pedagogicznych nauczycieli, a co za tym idzie, dziää edukacyjnych szkó¿. Zapewnienie tej u¿yteczno¿ci zale¿y przede wszystkim od gotowo¿ci w¿adzy politycznej do wprowadzenia odpowiednich modeli oceny, opartych na kryteriach u¿yteczno¿ci w odniesieniu do zamierzonej poprawy. Po drugie, obowi¿zkiem szkó¿ i ich kadry kierowniczej jest stworzenie i promowanie warunków niezb¿dnych do tego, aby procesy te przebiegäy w sposób spójny, sprawiedliwy i wywieräy pozytywny wp¿yw w kategoriach zawodowych i…mehr

Produktbeschreibung
Wdro¿enie systemów oceny jako¿ci jest podstawow¿ strategi¿ promowania poprawy praktyk pedagogicznych nauczycieli, a co za tym idzie, dziää edukacyjnych szkó¿. Zapewnienie tej u¿yteczno¿ci zale¿y przede wszystkim od gotowo¿ci w¿adzy politycznej do wprowadzenia odpowiednich modeli oceny, opartych na kryteriach u¿yteczno¿ci w odniesieniu do zamierzonej poprawy. Po drugie, obowi¿zkiem szkó¿ i ich kadry kierowniczej jest stworzenie i promowanie warunków niezb¿dnych do tego, aby procesy te przebiegäy w sposób spójny, sprawiedliwy i wywieräy pozytywny wp¿yw w kategoriach zawodowych i instytucjonalnych. Dlatego wäne jest, aby wszyscy byli zaangäowani w ten proces poprzez mechanizmy komunikacji i emancypacyjne procesy nadzoru, które wspieraj¿ wspó¿prac¿ i zaangäowanie, oraz aby zagwarantowä spójno¿¿ i jasno¿¿ procedur, które nale¿y przyj¿¿. Tylko w ten sposób b¿dziemy mieli mo¿liwo¿¿ oceny wyników nauczania w s¿u¿bie doskonalenia systemów edukacyjnych.
Autorenporträt
Natália Rodrigues - nauczycielka szkoly sredniej od 1984 roku. Ukonczyl filozofie na Uniwersytecie w Coimbrze w 1984 roku. Kurs kwalifikacyjny z zakresu nauk pedagogicznych, w 1991 roku. Tytul magistra nadzoru pedagogicznego i ewaluacji nauczycieli portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w 2016 roku. Badacz z artykulami opublikowanymi w ramach ADD.