27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W ksi¿¿ce szczegó¿owo omówiono zagadnienia zwi¿zane z podnoszeniem wydajno¿ci i jako¿ci obrabianych cz¿¿ci, które stanowi¿ g¿ówne wyzwania w przemy¿le obróbki skrawaniem podczas procesów toczenia. Metody optymalizacji w procesach toczenia, uwäane za istotn¿ rol¿ w ci¿g¿ej poprawie jako¿ci wyj¿ciowej produktu i procesów, obejmuj¿ modelowanie zale¿no¿ci mi¿dzy parametrami wej¿ciowymi a wyj¿ciowymi i procesowymi oraz wyznaczanie optymalnych warunków skrawania. W pracy przedstawiono metod¿ optymalizacji parametrów skrawania (pr¿dko¿ci skrawania, g¿¿boko¿ci skrawania i posuwu) w procesie toczenia…mehr

Produktbeschreibung
W ksi¿¿ce szczegó¿owo omówiono zagadnienia zwi¿zane z podnoszeniem wydajno¿ci i jako¿ci obrabianych cz¿¿ci, które stanowi¿ g¿ówne wyzwania w przemy¿le obróbki skrawaniem podczas procesów toczenia. Metody optymalizacji w procesach toczenia, uwäane za istotn¿ rol¿ w ci¿g¿ej poprawie jako¿ci wyj¿ciowej produktu i procesów, obejmuj¿ modelowanie zale¿no¿ci mi¿dzy parametrami wej¿ciowymi a wyj¿ciowymi i procesowymi oraz wyznaczanie optymalnych warunków skrawania. W pracy przedstawiono metod¿ optymalizacji parametrów skrawania (pr¿dko¿ci skrawania, g¿¿boko¿ci skrawania i posuwu) w procesie toczenia na sucho stali AISI D2 w celu uzyskania minimalnego zu¿ycia narz¿dzia i niskiej temperatury powierzchni przedmiotu. Uk¿ad eksperymentalny zostä zaprojektowany w oparciu o technik¿ ortogonalnych macierzy Taguchi'ego L9 (34) i przeprowadzono analiz¿ wariancji (ANOVA) w celu okre¿lenia wp¿ywu parametrów skrawania na zmienne odpowiedzi. Wyniki wykazäy, ¿e g¿¿boko¿¿ skrawania i pr¿dko¿¿ skrawania s¿ najwäniejszymi parametrami wp¿ywaj¿cymi na zu¿ycie narz¿dzia. Minimalne zu¿ycie narz¿dzia stwierdzono przy pr¿dko¿ci skrawania 150 m/min, g¿¿boko¿ci skrawania 0,5 mm i posuwie 0,25 mm/obr.
Autorenporträt
Soy Rajendra Kumar Patel y he completado mi M.Tech de la Universidad Swami Vivekananda de Chhattisgarh en Bhilai, ahora estoy trabajando como profesor asistente en la Universidad Shri Rawatpura Sarkar de Raipur Chhattisgarh. Mi área de investigación es la estimación de la calidad de la superficie en el mecanizado de acero AISI 4340 endurecido utilizando insertos de carburo recubiertos.