54,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
27 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Dlaczego wydaje si¿, ¿e niektórzy nauczyciele akademiccy wnosz¿ w edukacj¿ swoich studentów wk¿ad zmieniaj¿cy ich ¿ycie? Co motywuje niektórych nauczycieli do troszczenia si¿ o swoich studentów i ich prac¿, nawet w najtrudniejszych okoliczno¿ciach? Ksi¿¿ka Niewidzialne nici pedagogicznej troski podejmuje te pytania i zapewnia bogaty wgl¿d w umys¿y i ¿ycie grupy nauczycieli akademickich, którzy wydaj¿ si¿ by¿ zmuszeni do troski. Praca ta wykorzystuje metody autobiograficzne i fenomenologiczne, aby zbadä pochodzenie troskliwych przekonä na temat nauczania, a nast¿pnie wykorzystä je do…mehr

Produktbeschreibung
Dlaczego wydaje si¿, ¿e niektórzy nauczyciele akademiccy wnosz¿ w edukacj¿ swoich studentów wk¿ad zmieniaj¿cy ich ¿ycie? Co motywuje niektórych nauczycieli do troszczenia si¿ o swoich studentów i ich prac¿, nawet w najtrudniejszych okoliczno¿ciach? Ksi¿¿ka Niewidzialne nici pedagogicznej troski podejmuje te pytania i zapewnia bogaty wgl¿d w umys¿y i ¿ycie grupy nauczycieli akademickich, którzy wydaj¿ si¿ by¿ zmuszeni do troski. Praca ta wykorzystuje metody autobiograficzne i fenomenologiczne, aby zbadä pochodzenie troskliwych przekonä na temat nauczania, a nast¿pnie wykorzystä je do zrozumienia, w jaki sposób troskliwi nauczyciele mog¿ wzmocni¿ proces uczenia si¿ studentów. Badanie przyczynia si¿ do niedostatecznie teoretycznego uj¿cia pracy akademickiej, która ¿¿czy warto¿ci, emocje i stypendium pedagogiczne oraz bada ich wp¿yw na uczenie si¿ studentów podczas studiów. W czasie, gdy szkolnictwo wy¿sze znajduje si¿ w ¿rodku g¿¿bokich zmian, praca ta dostarcza bogatego kontrapunktu do¿wiadcze¿ i etyki, które mog¿ rozwin¿¿ si¿ w wyniku troskliwego nauczania.
Autorenporträt
Caroline Walker-Gleaves es profesora titular de Educación Especial e Inclusión en la Facultad de Educación de la Universidad de Durham, Reino Unido. Su investigación se centra en la cuestión de si los enfoques autobiográficos y narrativos de la formación del profesorado pueden ayudar a preparar profesores más atentos, cuyas prácticas se caracterizan por la reflexión compleja y la fidelidad relacional.