28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Nielegalna migracja to przemieszczanie si¿ ludzi przez granice pästwowe w sposób naruszaj¿cy prawo imigracyjne kraju docelowego. Ostatnio zauwäono, ¿e istnieje rosn¿cy trend w nieregularnej migracji na cäym ¿wiecie, zw¿aszcza z biedniejszych do bogatszych krajów. Wi¿kszo¿¿ migrantów w Afryce i poza ni¿ to migranci nieregularni. Jednak te znalezione w Nigerii wydaj¿ si¿ by¿ na wzrost w ostatnim czasie, zw¿aszcza w regionie pó¿nocno-zachodnim. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie kwestii nieuregulowanej migracji i jej wp¿ywu na bezpiecze¿stwo narodowe Nigerii, ze szczególnym…mehr

Produktbeschreibung
Nielegalna migracja to przemieszczanie si¿ ludzi przez granice pästwowe w sposób naruszaj¿cy prawo imigracyjne kraju docelowego. Ostatnio zauwäono, ¿e istnieje rosn¿cy trend w nieregularnej migracji na cäym ¿wiecie, zw¿aszcza z biedniejszych do bogatszych krajów. Wi¿kszo¿¿ migrantów w Afryce i poza ni¿ to migranci nieregularni. Jednak te znalezione w Nigerii wydaj¿ si¿ by¿ na wzrost w ostatnim czasie, zw¿aszcza w regionie pó¿nocno-zachodnim. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie kwestii nieuregulowanej migracji i jej wp¿ywu na bezpiecze¿stwo narodowe Nigerii, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem regionu pó¿nocno-zachodniego, a tak¿e przedstawienie sugestii, w jaki sposób mo¿na sprostä wyzwaniom w zakresie bezpiecze¿stwa w tym kraju. Tak wi¿c, dokument rozpocz¿¿ si¿ od przedstawienia historycznego i koncepcyjnego t¿a problemu nieregularnej migracji i wyzwä bezpiecze¿stwa w Nigerii. Tendencje i problemy zwi¿zane z nieregularn¿ migracj¿ i wyzwaniami bezpiecze¿stwa w pó¿nocno-zachodniej Nigerii zostäy rozs¿dnie omówione. Nast¿pnie dokonano przegl¿du przyczyn nieregularnej migracji. W szczególno¿ci obszernie omówiono wp¿yw i konsekwencje nieregularnej migracji na spo¿ecze¿stwo, gospodark¿, polityk¿ i bezpiecze¿stwo.
Autorenporträt
El autor es un alto funcionario de inmigración que trabaja en el Servicio de Inmigración de Nigeria, en la comandancia del estado de Kano. Actualmente es candidato a doctor en Estudios Curriculares con especialización en Educación para la Seguridad y la Paz en la Universidad de Bayero, Kano-Nigeria. Es miembro de organizaciones profesionales tanto a nivel local como internacional.