37,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsze studium opisuje jak studenci uniwersytetu rozwin¿li swoje umiej¿tno¿ci uczenia si¿ nowego s¿ownictwa w programie akademickim Engineering and Basic Science poprzez podej¿cie CLIL i podej¿cie komunikacyjne z wykorzystaniem platformy -Moodle, która oferowäa jednostk¿ pracy zaprojektowan¿ w celu wzbogacenia kompetencji ESP. Wdro¿enia metod by¿y równie¿ wspierane przez ramy teoretyczne, które badäy metody takie jak: ESP, Blended Learning, CLIL i podej¿cie komunikacyjne, Projektowanie materiäów, Wirtualna edukacja i przyswajanie s¿ownictwa. Badanie to rozwin¿¿o metodologi¿ jako¿ciow¿,…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsze studium opisuje jak studenci uniwersytetu rozwin¿li swoje umiej¿tno¿ci uczenia si¿ nowego s¿ownictwa w programie akademickim Engineering and Basic Science poprzez podej¿cie CLIL i podej¿cie komunikacyjne z wykorzystaniem platformy -Moodle, która oferowäa jednostk¿ pracy zaprojektowan¿ w celu wzbogacenia kompetencji ESP. Wdro¿enia metod by¿y równie¿ wspierane przez ramy teoretyczne, które badäy metody takie jak: ESP, Blended Learning, CLIL i podej¿cie komunikacyjne, Projektowanie materiäów, Wirtualna edukacja i przyswajanie s¿ownictwa. Badanie to rozwin¿¿o metodologi¿ jako¿ciow¿, która zostäa zastosowana w tym badaniu i mo¿e by¿ sklasyfikowana jako action research i projektowanie materiäów, poniewä propozycja rozpocz¿¿a si¿ od wykrytego problemu (w tym przypadku, konieczno¿¿ spe¿nienia oczekiwä studentów dotycz¿cych bardziej specjalistycznego s¿ownictwa na ich zaj¿ciach), z pó¿niejsz¿ analiz¿ opinii i percepcji studentów po obejrzeniu jednostki pracy na platformie, ta ostatnia jako ¿rodek wsparcia dla ESP i CLIL nauki s¿ownictwa opartej na Blended learning. Ponadto zastosowano trzy instrumenty badawcze, takie jak kwestionariusze, ankiet¿ typu Likerta i dziennik studenta.
Autorenporträt
María Rincón, diplomada en Magisterio de Lenguas Extranjeras (inglés y francés), titulada en un Máster de Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera.Emilse Becerra, Licenciada en Matemáticas, máster en educación, profesora investigadora en educación matemática.