34,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Praca ta jest podsumowaniem obecnej sytuacji w sektorze energetycznym na ¿wiecie i w Rosji, a tak¿e krótk¿ dyskusj¿ na temat roli i miejsca "m¿odszych ludzi" du¿ej energii - mäych i alternatywnych. Autorzy nakre¿lili podstawowe zasady, na których, ich zdaniem, powinna by¿ budowana infrastruktura energetyczna kädego regionu, dzielnicy, miasta i mäej osady. Autorzy starali si¿ przekazä dwa g¿ówne przes¿ania: 1. Mäa, alternatywna i du¿a energia nie jest wcale konkurencj¿, a wr¿cz przeciwnie, sfer¿ komplementarn¿. Kädy z nich zajmuje swoj¿ w¿asn¿ nisz¿, kädy ma swoje unikalne i niepowtarzalne…mehr

Produktbeschreibung
Praca ta jest podsumowaniem obecnej sytuacji w sektorze energetycznym na ¿wiecie i w Rosji, a tak¿e krótk¿ dyskusj¿ na temat roli i miejsca "m¿odszych ludzi" du¿ej energii - mäych i alternatywnych. Autorzy nakre¿lili podstawowe zasady, na których, ich zdaniem, powinna by¿ budowana infrastruktura energetyczna kädego regionu, dzielnicy, miasta i mäej osady. Autorzy starali si¿ przekazä dwa g¿ówne przes¿ania: 1. Mäa, alternatywna i du¿a energia nie jest wcale konkurencj¿, a wr¿cz przeciwnie, sfer¿ komplementarn¿. Kädy z nich zajmuje swoj¿ w¿asn¿ nisz¿, kädy ma swoje unikalne i niepowtarzalne zalety. 2. Infrastruktura energetyczna kraju powinna by¿ tworzona pocz¿wszy od mäych osiedli, okr¿gów i regionów - z uwzgl¿dnieniem specyfiki i zasobów kädego terytorium. Tylko w tym przypadku efektywno¿¿ wykorzystania zasobów naturalnych osi¿gnie swoje maksimum. W pracy podsumowano ponure wyniki rozpowszechnienia du¿ej energii w XX wieku, a tak¿e prób¿ uzasadnienia faktu, ¿e cäkowite odrzucenie du¿ych systemów energetycznych nie jest obiecuj¿c¿ drog¿ rozwoju ¿adnego kraju. Monografia ta mo¿e by¿ u¿yteczna dla wszystkich tych, którzy s¿ zainteresowani w zaopatrzeniu miejscowo¿ci w energi¿.
Autorenporträt
Nació en el sur de Rusia, en la ciudad de Yeisk, conocida por sus vientos y su mar. Aparentemente, de ahí viene la pasión por el viento, el mar y el sol. Se graduó en la Universidad y completó sus estudios de postgrado en San Petersburgo (también una ciudad bastante ventosa). Actualmente enseña en la universidad, dirige una empresa dedicada al suministro de energía autónoma de hogares remotos.