26,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Rosn¿ca intensywno¿¿ kontaktów mi¿dzykulturowych stwarza nowe wymagania dla absolwentów uczelni. Musz¿ oni by¿ w stanie skutecznie wspó¿dziää z osobami mówi¿cymi ró¿nymi j¿zykami i kulturami, zgodnie z nowoczesnymi trendami. W mi¿dzyczasie zmienia si¿ równie¿ cel nauczania j¿zyków obcych - umiej¿tno¿¿ pokonywania barier kulturowych jest równie wäna jak umiej¿tno¿¿ radzenia sobie z trudno¿ciami j¿zykowymi. W rezultacie wi¿kszo¿¿ instrumentów prawnych i regulacyjnych formu¿uje prawo do wspólnej nauki j¿zyka i kultury oraz zapewnia rozwój kompetencji mi¿dzykulturowych uczniów. Podczas gdy…mehr

Produktbeschreibung
Rosn¿ca intensywno¿¿ kontaktów mi¿dzykulturowych stwarza nowe wymagania dla absolwentów uczelni. Musz¿ oni by¿ w stanie skutecznie wspó¿dziää z osobami mówi¿cymi ró¿nymi j¿zykami i kulturami, zgodnie z nowoczesnymi trendami. W mi¿dzyczasie zmienia si¿ równie¿ cel nauczania j¿zyków obcych - umiej¿tno¿¿ pokonywania barier kulturowych jest równie wäna jak umiej¿tno¿¿ radzenia sobie z trudno¿ciami j¿zykowymi. W rezultacie wi¿kszo¿¿ instrumentów prawnych i regulacyjnych formu¿uje prawo do wspólnej nauki j¿zyka i kultury oraz zapewnia rozwój kompetencji mi¿dzykulturowych uczniów. Podczas gdy wcze¿niej tylko w¿ska grupa specjalistów, których dziäania by¿y bezpo¿rednio zwi¿zane ze wspó¿prac¿ mi¿dzynarodow¿, potrzebowäa kompetencji mi¿dzykulturowych (IAC), dzi¿, w dobie globalizacji, taka kompetencja staje si¿ kluczowa dla wszystkich zawodów. W¿ród innych pracowników s¿u¿by zdrowia musz¿ oni równie¿ brä pod uwag¿ specyfik¿ kulturow¿ stron zaangäowanych w interakcj¿ w instytucji medycznej. Poniewä ogólnie rzecz bior¿c, wszystkie aspekty komunikacji lekarz-pacjent s¿ pod wp¿ywem kultury, stäa si¿ ona istotnym i kluczowym czynnikiem w skutecznej opiece. W niniejszej monografii autorzy rozwäaj¿ problem ksztätowania kompetencji mi¿dzykulturowych w¿ród zagranicznych studentów medycyny podczas studiów.
Autorenporträt
F.A. Tumakaeva, professeur du département de langue russe, Université médicale d'État de Voronej, G.O. Papsheva, candidate aux sciences médicales, professeur de VGMA, S.V. Sherstnikova, maître de conférences, VGMA