27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem tej ksi¿¿ki jest zaoferowanie wk¿adu w dziedzin¿ pedagogiki na rzecz edukacji wirtualnej w szkolnictwie podstawowym i ¿rednim, popartego informacjami uzyskanymi z badä terenowych przeprowadzonych z nauczycielami edukacji wirtualnej, poniewä wielu nauczycieli, którzy ucz¿ osobi¿cie, musiäo improwizowä w odniesieniu do stosowanych metodologii, poniewä albo ich nie znäo, albo nie wprowadzi¿o ich w ¿ycie, a tak¿e musiäo radzi¿ sobie z brakiem zgodno¿ci rodziców lub krewnych uczniów, którzy zostali zmuszeni do wi¿kszego zaangäowania w proces ksztäcenia uczniów w wyniku obowi¿zkowej izolacji …mehr

Produktbeschreibung
Celem tej ksi¿¿ki jest zaoferowanie wk¿adu w dziedzin¿ pedagogiki na rzecz edukacji wirtualnej w szkolnictwie podstawowym i ¿rednim, popartego informacjami uzyskanymi z badä terenowych przeprowadzonych z nauczycielami edukacji wirtualnej, poniewä wielu nauczycieli, którzy ucz¿ osobi¿cie, musiäo improwizowä w odniesieniu do stosowanych metodologii, poniewä albo ich nie znäo, albo nie wprowadzi¿o ich w ¿ycie, a tak¿e musiäo radzi¿ sobie z brakiem zgodno¿ci rodziców lub krewnych uczniów, którzy zostali zmuszeni do wi¿kszego zaangäowania w proces ksztäcenia uczniów w wyniku obowi¿zkowej izolacji prewencyjnej. Sposób, w jaki edukatorzy wykonywali swoj¿ prac¿, cz¿sto nie by¿ idealny, ani te¿ nie przypad¿ do gustu tym, którzy czuj¿ si¿ oszukani i "zbombardowani" prac¿ nades¿an¿ przez nauczycieli, bez jasnej metodologii, a jedynie po to, by wykonywä swoj¿ prac¿ naukow¿, bez uwzgl¿dnienia wymagä niezb¿dnych do zaj¿cia si¿ troskami uczniów, z którymi maj¿ mä¿ komunikacj¿ albo dlatego, ¿e nie odpowiadaj¿ na poczt¿, albo robi¿ to w niew¿äciwym czasie.
Autorenporträt
Es un economista, con maestría en Europa. Becario de universidades europeas. Candidato a doctorado. Escritor y autor de numerosos libros, algunos galardonados. Profesor universitario. Asesor de empresas. Inventor e investigador. Asesor de tesis de grado a nivel internacional. Asesor tributario. Director de la fundación sueños de escritor.