27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Bogate badania to te uzyskane w wyniku powänych badä. Badania kwalifikuje si¿ poprzez zbieranie bogatych danych z terenu. Przed przyst¿pieniem do badä pilotäowych zwykle najpierw przeprowadza si¿ badania w celu poznania charakterystyki obszaru badä. Badania obejmuj¿ zarówno dane wtórne, jak i pierwotne. Dane wtórne to informacje uzyskane z elektroniki, bibliotek lub innych powi¿zanych ¿róde¿, a dane pierwotne to informacje surowe uzyskane bezpo¿rednio w terenie. Dzi¿ki badaniom mo¿emy dok¿adnie opracowywä now¿ wiedz¿, a tak¿e przewidywä przysz¿o¿¿. Luka w badaniach mo¿e by¿ ¿atwo poznana…mehr

Produktbeschreibung
Bogate badania to te uzyskane w wyniku powänych badä. Badania kwalifikuje si¿ poprzez zbieranie bogatych danych z terenu. Przed przyst¿pieniem do badä pilotäowych zwykle najpierw przeprowadza si¿ badania w celu poznania charakterystyki obszaru badä. Badania obejmuj¿ zarówno dane wtórne, jak i pierwotne. Dane wtórne to informacje uzyskane z elektroniki, bibliotek lub innych powi¿zanych ¿róde¿, a dane pierwotne to informacje surowe uzyskane bezpo¿rednio w terenie. Dzi¿ki badaniom mo¿emy dok¿adnie opracowywä now¿ wiedz¿, a tak¿e przewidywä przysz¿o¿¿. Luka w badaniach mo¿e by¿ ¿atwo poznana dzi¿ki badaniom, gdzie testowanie hipotez jest generowane za pomoc¿ równania modelu regresji lub ANOVA (Analiza wariancji). W testowaniu hipotezy dowód mo¿e by¿ albo pozytywny (+ve) albo negatywny (-ve). Gdy badanie prowadzi do pozytywnej hipo. oznacza sukces, podczas gdy negatywna jest poräk¿ i tym samym wzywa do przeformu¿owania propozycji i powrotu do pola do badä. W modelu regresji, gdy poziom znacz¿cy mie¿ci si¿ w przedziale od 1 do 0,005, oznacza wysok¿ skuteczno¿¿, a wi¿c sukces w przeciwnym razie poräk¿.
Autorenporträt
El Sr. Seraphine C. S Komu tiene una Maestría en Filosofía (Jordan University College), que es un componente de la Universidad de San Agustín de Tanzanía (Morogoro). Maestría en Desarrollo Rural (Universidad de Agricultura de Sokoine (Morogoro), Licenciatura en Filosofía Pura (Pontificia Universidad Urbaniana (Roma-Italia)