34,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka przedstawia przekrojowy model analizy o charakterze odkrywczym i opisowym, który obejmuje prób¿ 5 studentów analizowanych metod¿ Teorii Podstawowej, uzyskanych z wywiadów metod¿ jako¿ciow¿, po dwa wywiady na jednego studenta (pisemne i nagrane), które odpowiadäy ¿¿cznie 10 wywiadom. Badanie wnosi wk¿ad w obszar polityki rozwoju zasobów ludzkich w zakresie, w jakim bada grup¿ osób, które zostäy umieszczone w kontek¿cie, który nie zostä jeszcze szczegó¿owo zbadany.Stwierdza si¿ w nim, ¿e oczekiwania zawodowe wywieraj¿ katalizuj¿cy wp¿yw mi¿dzy akademick¿ i zawodow¿ motywacj¿ mozambickich…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka przedstawia przekrojowy model analizy o charakterze odkrywczym i opisowym, który obejmuje prób¿ 5 studentów analizowanych metod¿ Teorii Podstawowej, uzyskanych z wywiadów metod¿ jako¿ciow¿, po dwa wywiady na jednego studenta (pisemne i nagrane), które odpowiadäy ¿¿cznie 10 wywiadom. Badanie wnosi wk¿ad w obszar polityki rozwoju zasobów ludzkich w zakresie, w jakim bada grup¿ osób, które zostäy umieszczone w kontek¿cie, który nie zostä jeszcze szczegó¿owo zbadany.Stwierdza si¿ w nim, ¿e oczekiwania zawodowe wywieraj¿ katalizuj¿cy wp¿yw mi¿dzy akademick¿ i zawodow¿ motywacj¿ mozambickich studentów w szkolnictwie wy¿szym w Portugalii oraz ¿e mozambiccy studenci maj¿ zró¿nicowane motywacje akademickie, motywacje zawodowe i oczekiwania zawodowe, które s¿ zgodne z celami kädej jednostki, które mog¿ by¿ oczekiwaniami powrotu do Mozambiku lub nie.
Autorenporträt
Neuza José Pedro Pires es de nacionalidad mozambiqueña, es especialista en recursos humanos y tiene una maestría en políticas de desarrollo de recursos humanos de la Universidad de Lisboa.