36,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W kontek¿cie globalizacji przedsi¿biorczo¿¿ kobiet jest coraz cz¿¿ciej asymilowana niemal automatycznie z przedsi¿biorczo¿ci¿ konieczno¿ci, motywowan¿ obowi¿zkiem tworzenia w¿asnej firmy w celu wyj¿cia z niepewno¿ci i ubóstwa. Tak wi¿c przedsi¿biorczo¿¿ przetrwania zajmuje centralne miejsce we wszystkich spo¿ecze¿stwach afrykäskich. Wystarczy tylko chodzi¿ po afrykäskich rynkach i przestrzeniach publicznych, aby si¿ o tym przekonä. Ta dychotomia ubóstwa/przedsi¿biorczo¿ci jest przedmiotem wszystkich rozwää. Trudno jest oszacowä statystycznie znaczenie przedsi¿biorczo¿ci przetrwania na cäym…mehr

Produktbeschreibung
W kontek¿cie globalizacji przedsi¿biorczo¿¿ kobiet jest coraz cz¿¿ciej asymilowana niemal automatycznie z przedsi¿biorczo¿ci¿ konieczno¿ci, motywowan¿ obowi¿zkiem tworzenia w¿asnej firmy w celu wyj¿cia z niepewno¿ci i ubóstwa. Tak wi¿c przedsi¿biorczo¿¿ przetrwania zajmuje centralne miejsce we wszystkich spo¿ecze¿stwach afrykäskich. Wystarczy tylko chodzi¿ po afrykäskich rynkach i przestrzeniach publicznych, aby si¿ o tym przekonä. Ta dychotomia ubóstwa/przedsi¿biorczo¿ci jest przedmiotem wszystkich rozwää. Trudno jest oszacowä statystycznie znaczenie przedsi¿biorczo¿ci przetrwania na cäym ¿wiecie. W szczególno¿ci Afryka i Azja wymykaj¿ si¿ wszelkim prawdziwym statystykom. W rzeczywisto¿ci osi¿gni¿cia kobiet w zakresie praktyk przedsi¿biorczych s¿ ksztätowane przez ich ¿rodowisko rodzinne, religijne, gospodarcze, ale tak¿e polityczne. ¿wiadcz¿ o tym liczne badania naukowe. Wydaje si¿ jednak przydatne zakwestionowanie tej pracy w kontek¿cie Maghrebu i Sahelu, aby zbadä nowe sposoby o¿ywienia przedsi¿biorczo¿ci kobiet w tej przestrzeni regionalnej.
Autorenporträt
La Pr Néné Oumou Deffa Kane, ex ministra y experta en temas empresariales, ha publicado varios libros y artículos científicos. El Pr Razane Chroqui es un profesor-investigador de la ENSA de Berrechid.Universidad Hassan 1er -Settat Marruecos y tiene varios artículos científicos.