43,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
22 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Przeprowadzono ocen¿ jako¿ci gleby i wody do nawadniania w zlewniach rzeki Katsina-Ala w Benue State. Próbki gleby i wody z trzech wybranych zlewni: Logo, Ambighir i Katsina-Ala, zostäy zebrane i poddane analizie pod k¿tem parametrów jako¿ciowych. Badania prowadzono w porze wilgotnej i suchej. Analiza mechaniczna gleb badanych obszarów wykazäa, ¿e Logo miäo struktur¿ piaszczysto-gliniast¿, podczas gdy Ambighir i Katsina-Ala miäy struktur¿ piaszczysto-gliniast¿. Gleby na badanych obszarach charakteryzowäy si¿ wysokimi warto¿ciami zdolno¿ci przenikania. Wykazäy one umiarkowane warto¿ci CEC i …mehr

Produktbeschreibung
Przeprowadzono ocen¿ jako¿ci gleby i wody do nawadniania w zlewniach rzeki Katsina-Ala w Benue State. Próbki gleby i wody z trzech wybranych zlewni: Logo, Ambighir i Katsina-Ala, zostäy zebrane i poddane analizie pod k¿tem parametrów jako¿ciowych. Badania prowadzono w porze wilgotnej i suchej. Analiza mechaniczna gleb badanych obszarów wykazäa, ¿e Logo miäo struktur¿ piaszczysto-gliniast¿, podczas gdy Ambighir i Katsina-Ala miäy struktur¿ piaszczysto-gliniast¿. Gleby na badanych obszarach charakteryzowäy si¿ wysokimi warto¿ciami zdolno¿ci przenikania. Wykazäy one umiarkowane warto¿ci CEC i zasad wymiennych oraz wysokie nasycenie zasad. Odczyn pH gleb wahä si¿ od lekko kwänego w porach wilgotnych do lekko zasadowego w porach suchych. Przewodno¿¿ elektryczna gleb by¿a niska. Stwierdzono, ¿e zarówno gleby, jak i woda s¿ odpowiednie do nawadniania, poniewä warto¿ci parametrów zwi¿zanych z ogólnymi problemami nawadniania, takimi jak zasolenie, przepuszczalno¿¿, toksyczno¿¿ i "ró¿ne" mieszcz¿ si¿ w granicach "dopuszczalnego".
Autorenporträt
Ajon, Abraham Terfa holds a Ph.D in Soil Science (Soil and Water Management) of the University of Agriculture, Makurdi, Nigeria. Presently a Lecturer at Akperan Orshi College of Agriculture, Yandev, Gboko, Nigeria. Author of many International Journals. A member of Soil Science Society of Nigeria and International Union of Soil Sciences.