31,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badanie to koncentrowäo si¿ na wp¿ywie zarz¿dzania przep¿ywami pieni¿¿nymi na wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w Kenii. W badaniu wykorzystano projekt badä przyczynowo-skutkowych. W opracowaniu tym omówiono teorie pomiaru zarz¿dzania przep¿ywami pieni¿¿nymi w zakresie finansowania na wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w Kenii. W szczególno¿ci omówiono teori¿ Trade Off, teori¿ agencji, teori¿ swobodnego przep¿ywu ¿rodków pieni¿¿nych oraz teori¿ cyklu ¿ycia finansowego. Statystyki opisowe, a mianowicie: ¿rednia, mediana, minimum, maksimum i odchylenie standardowe zostäy…mehr

Produktbeschreibung
Badanie to koncentrowäo si¿ na wp¿ywie zarz¿dzania przep¿ywami pieni¿¿nymi na wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w Kenii. W badaniu wykorzystano projekt badä przyczynowo-skutkowych. W opracowaniu tym omówiono teorie pomiaru zarz¿dzania przep¿ywami pieni¿¿nymi w zakresie finansowania na wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w Kenii. W szczególno¿ci omówiono teori¿ Trade Off, teori¿ agencji, teori¿ swobodnego przep¿ywu ¿rodków pieni¿¿nych oraz teori¿ cyklu ¿ycia finansowego. Statystyki opisowe, a mianowicie: ¿rednia, mediana, minimum, maksimum i odchylenie standardowe zostäy wygenerowane przy u¿yciu oprogramowania Eviews. Statystyki infekcyjne, takie jak kwadrat R, test t i test F, zostäy wykorzystane do zbadania istotno¿ci zwi¿zku mi¿dzy badanymi zmiennymi i okre¿lenia stopnia, w jakim zmienna prognostyczna wyjänia zmienno¿¿ zmiennej zale¿nej. Dane oceniano przy u¿yciu techniki regresji, modelu efektu losowego oraz modelu efektu stäego opartego na te¿cie specyfikacyjnym Hausmana.
Autorenporträt
PhD Student-Business Administration Finance JKUAT University, Master of Business Administration-Finance JKUAT University, Bachelor of Commerce - Finance KCA University, Diploma in Co-operative Audit Co-operative College of Kenya, Certified Public Accountant (K) en lid van The Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK).