43,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
22 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Dost¿p do wszystkich form energii jest najwäniejszym czynnikiem wp¿ywaj¿cym na popraw¿ ekonomicznych, edukacyjnych i spo¿ecznych aspektów ¿ycia. Stosowanie czystego paliwa przek¿ada si¿ na lepszy stan zdrowia i mniejsz¿ emisj¿ gazów cieplarnianych. Ponadto, czas sp¿dzony w gospodarstwie domowym mo¿e zostä przesuni¿ty dzi¿ki dost¿powi do us¿ug w zakresie czystej energii. W Afganistanie drewno opäowe, w¿giel drzewny, resztki po¿niwne i nawóz zwierz¿cy s¿ podstawowym paliwem opartym na biomasie, wykorzystywanym g¿ównie w sektorze mieszkaniowym. Ze wzgl¿du na obecny niedobór energii i dost¿pno¿¿…mehr

Produktbeschreibung
Dost¿p do wszystkich form energii jest najwäniejszym czynnikiem wp¿ywaj¿cym na popraw¿ ekonomicznych, edukacyjnych i spo¿ecznych aspektów ¿ycia. Stosowanie czystego paliwa przek¿ada si¿ na lepszy stan zdrowia i mniejsz¿ emisj¿ gazów cieplarnianych. Ponadto, czas sp¿dzony w gospodarstwie domowym mo¿e zostä przesuni¿ty dzi¿ki dost¿powi do us¿ug w zakresie czystej energii. W Afganistanie drewno opäowe, w¿giel drzewny, resztki po¿niwne i nawóz zwierz¿cy s¿ podstawowym paliwem opartym na biomasie, wykorzystywanym g¿ównie w sektorze mieszkaniowym. Ze wzgl¿du na obecny niedobór energii i dost¿pno¿¿ zasobów biomasy w kraju, Afganistan musi zwi¿kszy¿ racjonalne wykorzystanie energii z biomasy w ró¿nych sektorach. Podejmowanie dziää na rzecz racjonalnego wykorzystania energii z biomasy jest niepraktyczne bez przeprowadzenia odpowiednich badä w tej dziedzinie. W celu wype¿nienia tej luki, badanie to zostäo przeprowadzone w o¿miu strefach Afganistanu. Ksi¿¿ka zostäa przet¿umaczona przy u¿yciu sztucznej inteligencji.
Autorenporträt
Abdul Ghani Noori jest wyk¿adowc¿ na Wydziale In¿ynierii Uniwersytetu Kandahar. W 2013 r. uzyskä tytu¿ licencjata in¿ynierii w dziedzinie in¿ynierii l¿dowej na Uniwersytecie Kandahar w Afganistanie, a w 2015 r. tytu¿ magistra in¿yniera w dziedzinie technologii energetycznych na Azjatyckim Instytucie Technologii (AIT) w Tajlandii.