47,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
24 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Monografia przedstawia wyniki badä socjologicznych po¿wi¿conych specyficznym cechom socjalizacji zawodowej studentów we wspó¿czesnej Rosji (na przyk¿adzie obwodu wo¿gogradzkiego). Celem niniejszej pracy jest okre¿lenie g¿ównych trendów, najbardziej efektywnych form i poziomów typologicznych realizacji dziäalno¿ci zawodowej studentów kierunków humanistycznych i technicznych profili ksztäcenia na obecnym etapie rozwoju spo¿ecze¿stwa rosyjskiego. W ksi¿¿ce przedstawiono wiod¿ce koncepcyjne podej¿cia do analizy zjawiska osobistej aktywno¿ci zawodowej; uzasadniono wzajemne powi¿zanie specyfiki…mehr

Produktbeschreibung
Monografia przedstawia wyniki badä socjologicznych po¿wi¿conych specyficznym cechom socjalizacji zawodowej studentów we wspó¿czesnej Rosji (na przyk¿adzie obwodu wo¿gogradzkiego). Celem niniejszej pracy jest okre¿lenie g¿ównych trendów, najbardziej efektywnych form i poziomów typologicznych realizacji dziäalno¿ci zawodowej studentów kierunków humanistycznych i technicznych profili ksztäcenia na obecnym etapie rozwoju spo¿ecze¿stwa rosyjskiego. W ksi¿¿ce przedstawiono wiod¿ce koncepcyjne podej¿cia do analizy zjawiska osobistej aktywno¿ci zawodowej; uzasadniono wzajemne powi¿zanie specyfiki socjalizacji zawodowej studentów o ró¿nych profilach ksztäcenia z wyborem i realizacj¿ form aktywno¿ci zawodowej; zinterpretowano pozytywne i negatywne czynniki wp¿ywaj¿ce na ksztätowanie si¿ i poziom aktywno¿ci zawodowej studentów uczelni rosyjskich w warunkach przej¿cia do rozwoju innowacyjnego; ujawniono regionaln¿ specyfik¿ dziäalno¿ci zawodowej Wo¿gogradu. Dla badaczy, socjologów, doktorantów, studentów i wszystkich osób zainteresowanych procesami ksztäcenia zawodowego studentów uczelni.
Autorenporträt
Doctora en Sociología, Máster en Trabajo Social, Profesora Titular del Departamento de Trabajo Social y Pedagogía de la Universidad Estatal de Volgogrado.