19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Studium to dotyczy kwestii dost¿pu do pierwszej pracy studentów z klasy ko¿cz¿cej studia w latach 2006-2009 na Uniwersytecie Generalnym Hrabstwa Lansana w Sonfonii-Conakry. Podczas tego badania wyjäniono przeszkody, na jakie napotykaj¿ ci studenci w dost¿pie do pierwszej pracy. Aby dotrze¿ do tego wyjänienia, uprzywilejowane by¿y badania dokumentalne i wywiady. Model wyjänienia w tym opracowaniu skupiä si¿ na trzech teoriach. Metodologiczny indywidualizm, który stawia indywidualne zachowania zwi¿zane z poszukiwaniem pracy w centrum interpretacji. Symboliczny interakcjonalizm, który odpowiada …mehr

Produktbeschreibung
Studium to dotyczy kwestii dost¿pu do pierwszej pracy studentów z klasy ko¿cz¿cej studia w latach 2006-2009 na Uniwersytecie Generalnym Hrabstwa Lansana w Sonfonii-Conakry. Podczas tego badania wyjäniono przeszkody, na jakie napotykaj¿ ci studenci w dost¿pie do pierwszej pracy. Aby dotrze¿ do tego wyjänienia, uprzywilejowane by¿y badania dokumentalne i wywiady. Model wyjänienia w tym opracowaniu skupiä si¿ na trzech teoriach. Metodologiczny indywidualizm, który stawia indywidualne zachowania zwi¿zane z poszukiwaniem pracy w centrum interpretacji. Symboliczny interakcjonalizm, który odpowiada za afirmacj¿ jednostki pluralistycznej, jednostki stoj¿cej w obliczu zagro¿e¿ i mniej lub bardziej obdarzonej zasobami gospodarczymi, spo¿ecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi, by sobie z nimi poradzi¿. Je¿li chodzi o konstruktywizm spo¿eczny, podkre¿la on zwi¿zek mi¿dzy zatrudnieniem a szkoleniem, który wydaje si¿ by¿ nieco niewystarczaj¿cy, st¿d te¿ uciekanie si¿ jednostki do adaptacji w odniesieniu do rynku pracy. Poprzez te teorie podkre¿lono zwi¿zki, jakie mog¿ istnie¿ pomi¿dzy dost¿pem do zatrudnienia a dziedzin¿ lub wydziäem, strategi¿ i kwalifikacjami studentów.
Autorenporträt
Pr Touré é cirurgião geral, encarregado da Unidade de Emergência Cirúrgica da CHU A. Hospital Universitário Le Dantec e professor de cirurgia na Universidade Cheikh Anta Diop em Dakar.