29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W pracy przedstawiono wyniki badä umiej¿tno¿ci pisarskich 295 uczniów szko¿y podstawowej z gminy San Cristobal, którzy otrzymali odpowiedni test z neuropsychologicznej baterii diagnostycznej Uniwersytetu Hawäskiego (DNUH). Przedstawiono ogóln¿ charakterystyk¿ tych dzieci w zakresie rozwoju umiej¿tno¿ci, uzyskuj¿c jako g¿ówne wyniki, ¿e zastosowany test pokazuje poziom rozwoju umiej¿tno¿ci pisania w miar¿ post¿pów w nauce tych przedmiotów, Dojrzewanie biologiczne dzieci wraz z prac¿ nauczyciela odgrywa wän¿ rol¿ w rozwoju pi¿miennictwa, przejawiaj¿c si¿ w stopniowym wzro¿cie tej umiej¿tno¿ci.…mehr

Produktbeschreibung
W pracy przedstawiono wyniki badä umiej¿tno¿ci pisarskich 295 uczniów szko¿y podstawowej z gminy San Cristobal, którzy otrzymali odpowiedni test z neuropsychologicznej baterii diagnostycznej Uniwersytetu Hawäskiego (DNUH). Przedstawiono ogóln¿ charakterystyk¿ tych dzieci w zakresie rozwoju umiej¿tno¿ci, uzyskuj¿c jako g¿ówne wyniki, ¿e zastosowany test pokazuje poziom rozwoju umiej¿tno¿ci pisania w miar¿ post¿pów w nauce tych przedmiotów, Dojrzewanie biologiczne dzieci wraz z prac¿ nauczyciela odgrywa wän¿ rol¿ w rozwoju pi¿miennictwa, przejawiaj¿c si¿ w stopniowym wzro¿cie tej umiej¿tno¿ci. Przedmioty prawor¿czne uzyskäy lepsze wyniki ni¿ przedmioty lewor¿czne, procedura stosowana do badania wiarygodno¿ci testu potwierdzi¿a, ¿e instrument jest wiarygodny i dlatego jego wyniki dostarczaj¿ nam cennych informacji o przedmiocie badä. Jednocze¿nie nauczycielom proponowane s¿ pewne sugestie. Dost¿pne s¿ równie¿ percentyle na wiek, p¿e¿ i wyksztäcenie.
Autorenporträt
Marlene Colombé Echenique, magisterka psychologii klinicznej, adiunkt na Uniwersytecie Artemisa na Kubie, gdzie obecnie pracuje jako profesor psychologii. Posiada ponad 25-letnie döwiadczenie w pracy spöecznej jako kierownik Community Center of Mental Health w gminie Candelaria, prowincja Artemisa.